Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի' ոք առանց հրաւիրելոյ մի' մտցէ ի տուն ո'չ ծնեալ մանկանց եւ ո'չ ամուսնացեալ արանց եւ կանաց վասն շնորհաւորելոյ ծնունդ նորայ մանկան եւ հարսանիսն ամուսնացելոյ, եւ ամենայն ընտանի եւ Տեառն տան որում գտցի ծնունդ եւ ամուսնութիւն, հարկաւոր է հրաւիրել նոցայ որում ինքեանք սիրեն եւ ցանկան տեսանել ընդ խրախճանութիւնս իւրեանց, հրաւիրումն հարկաւոր է լինիլ, այսպէս որ ի յերեսս միոյ թղթոյ շարեսցի, այսինքն.
Եղիսաբեթ տիկին ամուսին պարոն Մաղաքիայի դեկտեմբերի ամսի 14 պատկեր աւուրն երեքշաբթի առաւօտեան 6 ժամին ծնաւ մանուկ մի արու սպասաւոր ձեր եւ մխիթարութիւն ծնօղաց իւրոց շնորհօքն Աստուծոյ ծնեալ եւ ծնօղն առողջ են հանդերձ բոլոր ընտանեօք, սպասին ցնծութեամբ ընդունիլ սէր ձեր ի առաջի մեր դեկտեմբերի 17, պատկեր աւուր շաբաթ առաւօտեան եօթն ժամէն մինչեւ ցը 10 ժամ. նոյն աւուր յիրիկուան 5 ժամէն մինչեւ ցը ութն ժամ, ով ոք ի ձէնջ կամի փառաւոր մեզ առնել պատուելով մեզ ի նոյն սահմանեալ ժամանակի պատրաստի գտցի մեզ շնորհակալութեամբ, եւ այսպէս հարսանեաց:
Եւ բարութիւն բանիս յոյժ լիցի նախ որ մի անգամ միմիայն պատրաստութեամբ եւ միջոց մի աւուր ժամանակաւ փրծանի ի զանազան ծախէ եւ նեղութենէ, եւ նոյն Օրն ի տունն նորա նմանի իբր տօն հանդիսի գեղեցիկ փայլմամբ եւ այլն: