Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գաւառք, յագարակք, գեօղ, այգեստանք, անտառք, մորենի եւ ամենայն ազգ անասունք, թռչունք եւ ամենայն կահ եւ կարասիք դրացեաց մերոյ եւ որոց Օտարականաց որ իցէ' ի ժամանակի թշնամանալոյ ընդ մեզ եւ պատերազմի մատնելով նոցա ներպահպանութեան մերոյ համարեսցի իբր սեպհական ժառանգութիւն մեր, եւ նմանեսցի հնազանդողաց մերոց եւ հատուցանօղաց սովորական հարկ, մաքս, հաս եւ բաժին առ մեզ պահպանութիւն մեր ի վերայ նոցա մի եւ նոյն լինիցի որպէս ի վերայ սեպհական յազգին մերոյ բնակեցելոյ ի Հայաստան: