Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որովհետեւ Տունն Հայոց պահպանեսցէ աշխարհ զինուորօք եւ տացէ ազատութիւն Ազգին Հայոց, եւ պարսպօք փակեսցի ամուրս եւ հացօք կերակրելով, սերմօք Օգնական լինելով ազգին իւրոյ, հատուցանելով կողոպտեալս ի թշնամեացէ, դարձուցանելով գերեալս, կերակրելով անկարս, դարմանելով տկարս, զարգուցանելով գաղտնի ծնեալս, զերծուցանելով բոլոր աշխարհ եւ Ազգն Հայոց ի լծորդութենէ ծառայութեան այլ ազգաց, պահպանելով ընդ հովանաւորութեան, եւ այլ ամենայն բարութիւն որպէս հաստատի օրինաց մերոց, հարկ ի վերայ աշխարհին եւ բնակողաց կայ, զի ըստ բնական բնութեան ազատի, որ ո'չ կարէ յանձն ի վերայ իւր առնուլ պարտս եւ ո'չ նախատինս, նոյն գունակ բոլորով սրտիւ յանձն առաք հատուցանել առ Տունն Հայոց, եւ պահպանիչն մեր, հարկ, մաքս, հաս, բաժինս, պատիւս եւ հնազանդութիւնս մեր ընդ Օրինաց մերոց ի ծննդոց բնութենէ մարդոյ, տղայիւք եւ պտղոյ բուսոյ բերմանէ աշխարհէն մերմէ, եւ ի ծննդոց անասնոց եւ գազանաց եւ սողնոց, ծովէ, գետօրէից եւ ի թռչնոց ի վերայ երկրի մերոյ, եւ ի աճմանէ գնելոյ, եւ վաճառելոց արդեանց, եւ ամենայն տուրք, բարիք եւ պարգեւք կատարեալք որ ի Տեառնէ կամեցողութենէ ի յերկրէ մերմէ բղխի ամենայն ստացուածոց տարեկանաց ամենեքեան պարտիմք հատուցանել տասանորդս ի Տունն Հայոց առանց ձանձրանալոյ, քանզի ո'չ ումեք հատուցանեմք եթէ ո'չ մեզ, եւ ո'չ ուրեք պատճառի թէ ո'չ իրաւամբ եւ արդարութեամբ պարտս մեր: