Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ բնակեցեալ ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց` եթէ ի սեպհական Ազգէն Հայոց եւ եթէ այլ ազգք պանդխտացեալք եթէ արու եւ եթէ էգ, պարտ լինի նոցայ ստանալ աղ ի Տանէ Հայոց իւրաքանչ ամենայն անձանց տարեկան վասն միոյ անձի մի կշիռ, եւ գինն նորայ հատուցանել Տանն Հայոց մին դահեկան երծաթ հայոց: