Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որովհետեւ իշխանք աշխարհին մերոյ լինելոց է ընտրեցեալ ի ժողովրդենէ գաւառաց աշխարհէն մերմէ, որպէս գլուխ 14. յօրէնս, եւ իւրաքանչ ոք ունին ռոճիկս տարեկանս ի առաքօղէ իւրմէ իբրեւ 3000 դահեկան, վասնորոյ ի գլուխ 278, յօրէնս նշանաւորեալ ռոճիկս պաշտօնատարաց մերոց, ով ոք որ լինիցի յաւել արժանի քան զ3000 դահեկան, զոր ինչ յաւելորդն ի Տանէն Հայոց հատուցանի, եւ ումեք արժանաւորութիւնն պաշտօնի պակասագոյն ռոճիկ քան թէ 3000 դահեկանս, զամենայն զոր ինչ յաւելի ստացեալն յետս դարձուսցէ առ առաքօղսն իւր: