Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որպէս քրէական մեղաւորն դատելոյ իւրաքանչ ի մի տարւոյ չորս ժամանակաւ. այսպէս եթէ քրէական մեղաւորն ըմբռնեսցի յառաջ քան զ15 աւուր դատելոյ նմայ, պարտ է մնալ ի բանտի երիս ամիս մինչեւ միւս ժամանակն, զի գանգատօղն ունիցի ժամանակ յաւելի քան թէ հնգետասան աւուր պատրաստելոյ գանգատ եւ վկայքս իւր: