Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան Բարձրահայկայ եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ, եւ ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ի միտս մեր հաւատարիմ քոյ լինիլ ի Տան Հայոց, տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօնի հարկաց դիւրութեան պետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Տեառն Մկրտիչ Կարնու յիշխեսցես ի վերայ ամենայն հարկաց մաքսից առ ի դիւրութիւն կողմն ժողովրդեան մերոյ, զի ոչ ոք հարկապահանջք եւ մաքս առուք, հաս բաժնատէրք մի` նեղելով եւ խաբէութեամբ, եւ կամ յերկիւղալի առնելով հանիցեն հատ մի ցորենոյ յաւելի քան թէ կարգադրութիւնն հայոց ի ժողովրդենէ մերմէ, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ ջատագով լինիցիս ի կողմանէ հասարակ ժողովրդոց բոլոր Հայաստանեաց ընդ դէմ մաքսապետաց եւ հարկապահանջից, եւ ձեռնատու նոցայ լինիցիս զի մի' մտցէ գանգատ նոցայ ի դրունս դատաստանի մերոյ ընդ դէմ զրկօղաց նոցա, եւ թոյլ մի' տացես հարկապահանջաց զի հանիցեն հարկ, հաս բաժի'ն եւ այլն ի մաքուր յնդուց, եւ նուազն թողցեն վասն ժողովրդեան, թէ ոչ համահաւասար զոր ինչ տուրք ի Տեառնէ տուեցեալ ի յերեսս դաշտի նոցայ իւրաքանչիւր բաժնաւ գտցի, եւ զամենայն զոր ինչ ռահիւ որ կարի ըստ Օրինօք դիւրին առնիլ վասն ժողովրդեան, լեր ջատագով եւ Տէր քեզ Օգնական, գրուեցաւ ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի ի պաշտօնի Ռոճկահատոյց: