Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն որ ես Մանասէ որդոյ Սիմէօնի ի գեօղէ Մեղրու կատարելապէս պարտականամ առ պարոն Սամուէլ որդոյ Աթանէսի ի գեօղէն յԵղվարդայ, բովանդակն տուգանօքն վեց հարիւր դահեկան երծաթ հատուցումն նորին լաւ եւ հաստատապէս առնելն առ նոյն պարոն Սամուէլ, կամ իւր կտակակատարին ժառանգին եւ անուանելոյն, պարտական արարի իմ անձն կտակակատարն ժառանգն եւ անուանեալն հաստատապէս վկայից ներկայութիւնում ի յայսմ ձեռդրեցի եւ կնքեցի ի գեօղն Մեղրի յայսմ աւուրս յուլիսի ամսի տասն եւ ութն յամի Տեառն մերոյ փրկչին մէկ հազար եօթն հարիւր եօթանասուն եւ երեք 1773:
Միեւնոյն վերոյ անուանեալ Մանասէ որդոյ Սիմէօնի առեալ եւ ընկալեալ եմ վերոյ անուանեալ պարոն Սամուէլ, որդոյ Աթանէսի բոլոր ստոյգապէս բովանդակն երեք հարիւր դահեկան հայոց երծաթ որ ընթանայ առ ի պատասխանի ի վերայ բարի կարաւանի ընդ բեռինս, որում կարաւանապետն է պարոն Մաղաքիայ որդոյ Սարգսի սեբաստացւոյ, կալ եւ ելանելն ի քաղաքէն Գանջու առ ի քաղաքն Արզրում, որ է Կարին, եթէ ուղիղ ճանապարհաւ, եւ կամ այլ քաղաք եւ գեօղ մտանելով մինչեւ ասացեալ կարավանն ընդ բեռամբ իմով ամբողջ հասանելն Կարին քաղաք եւ իջուցանել բեռինս ի սովորական տեղի իջեւանի, վասն այս ճանապարհորդութեանս շահ վարի հարիւրին տասն եւ երկու եթէ ընթացս այս կատարի զամիսս չորս աւելի քան զայն կրկնակի շահն ըստ անցելոյն ժամանակին, եւ ի վեր յիշեցեալ երիս հարիւր դահեկանի հասարակապէս վնասն եթէ ճանապարհի, գետօրեաց, անձրեւից, թշնամեաց, հրոց, աւազակաց եւ այլն վերաբերէ առ կողմն ասացեալ պարոն Սամուէլ որդոյ Աթանէսի:
Այժմ դաշնադրութիւնս այս պարտականութեանս այսպէս է, որ եթէ վերոյ անուանեալ Մանասէս որդոյ Սիմիօնի կամ իմ կտակակատարն ժառանգն եւ անուանեալն լաւ եւ հաստատապէս հատուցումն առնեմ առ ասացեալ պարոն Սամուէլ որդոյ Աթանէսի կամ իւր կտակակատարին ժառանգին եւ անուանելոյն բոլոր ստոյգապէս բովանդակն երեք հարիւր դահեկան երծաթն որ է յիմն այս պարտականութեանս հանդերձ շահիւն որ վերա կբերէ' ի յայսմ, յետ քսան եւ մի աւուրս անվնաս հասանելոյ վերոյ ասացեալ կարաւանն իմով բեռամբ առ ասացեալ կարաւանահանգիստն Կարինու, որ է Արզրում եւ եթէ կորնչիցի ասացեալ կարաւանում բեռինս իմ այն որ փրկի պարտ է կատարումն առնուլ որպէս հասարակաց սովորութիւնն, այնու հետ այս տուգանագիրն անարժան կլինի եւ անկարօղ, եթէ կատարումն սորին անդրադարձն կլինի յանժամ ի վեր յիշեցեալ տուգանն ամենայն կերպիւ արժանաւոր կլինի եւ կարող, թուղթս զերծապարտից իրեք միմեանց համեմատ տվի միայն մինն ի սոցանէ ունի արժողութիւն, որմնովն որ հատուցումն առնեմ մնացորդ երկուսն անարժան լինիցի:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեաց,
կնքեաց եւ յանձնեցին.
Մարկոս որդոյ Ղեւոնդի.
Վրթանէս որդոյ Միքայէլի.
Մանասէ որդոյ Սիմէօնի.

Օրինակ Տուն կամ Երկիր գնելոյ: