Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ձեռ պաշտօնէի իշխանին հրամանաւ իշխանութենէ Տեառն իւրոյ շոշափելով ի վերայ ում ոք որ իցէ իսկոյն նա' կապեալ է եւ պարտ է նմայ հնազանդաբար երթալ զհետ պաշտօնատարին ուր եւ հրամայիցէ պաշտօնատարն: