Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գանգատող որ ըմբռնելով անձն պարտականին եւ մուծանելով ի բանտ ստացուածքն պարտականին ազատ լինի եւ բանտ արկեալն կացցէ եւ մնասցէ ի բանտի մինչեւ հատուցանէ յետին լոմանն պարտուց իւրոց: