Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ սպանիցէ առջ եւ գայլ որքան գլուխ եւ տուտ առջոյ եւ գայլից յանձնեն ի դրունս իշխանի աշխարհին յայնմիկ ի Տանէ Հայոց շնորհեսցեն նմայ ըստ իւրաքանչ գլխոյ մի դահեկան երծաթ եւ գլուխն թաղեսցեն երկիր մնասցէ ներքոյ պահակի երիս աւուրս: