Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գունդ զինուորաց ի ժամանակս պատերազմի ծանիցեն զօրագլուխս իւրեանց իբր նախարար, եւ ամենայն կուսակալք նորայ ըստ կարգի աստիճանին իւրեանց, երկրորդէ մինչեւ քանից երորդ որ լիցի անկանելով առաջինն ի տեղի նորայ ծանիցեն ամենեքեան երկրորդն նմանապէս ըստ կարգի, որքան որ անկցի տեղի անկելոյն լցցի երկրորդն նորին: