Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի մէնջ յԱշխարհին Հայաստանեաց բնակողաց, որ ոք այլ յազգ անօրէն եթէ հեթանոս, եթէ մահմետական, եթէ եբրայեցի եւ այլն ունին արձակութիւն ամենայն կերպ սովորական եւ վաղնջոց ծէս իւրեանց պահել, եւ ի միջի իւրեանց որ ոք տարաձայնութիւն եթէ ելցէ հարկաւորէ ըստ սովորութեան իւրեանց ի միջի իւրեանց ինքեանք ընտրել դատաւոր եւ ձեռնադրել թուղթ տոկոսի, զի հնազանդեսցեն հրամանի դատաւորաց իւրեանց (բայց ի մահ) եւ որ այսպէս ո'չ ոք դատաւոր եւ Տուն Դատաստանի մի' յիշխեսցի ի վերայ սոցայ, այլ եթէ սոքայ ըստ կամաւ ելցեն եւ գանգատեսցեն ի Տուն Դատաստանի հարկաւոր է դատաւորն ընդունեսցի կամք յանդիմաողին գանգատողի իւրոյ, եթէ յանդիմանողն նա' կամի մտանել դատաստան, ապա ըստ Օրինօքն Հայոց դատեսցեն նոցա, եթէ ո'չ պարտաւորեսցէ նոցա զի ընտրեսցեն դատաւոր ի միջի իւրեանց, ընդունեսցեն վճիռ ի դատաւորացէ իւրեանց ըստ հնոց սովորութեան յազգին իւրեանց, բայց ի մեղաց քրէական որ ամենեքեան պարտ են ընդունիլ վճիռ դատաստանի յաշխարհին հայոց, որում իւրեանք բնակին: