Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ի որ ոք ընծայիւք եթէ գանձիւ եւ պատուական իրօք հաւանեցուսցէ ամուսնացեալ կանանց եւ խառնակեսցի ընդ նմայ, տոկոս գանձից իւրոց հատուցանիցէ զի իջցէ ի հպարտութենէ հարստութեան իւրոյ: