Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ձեռագործ եթէ յաշխարհէ մերմէ, եւ եթէ ի տարր յաշխարհէ եկեալ ընդ մեզ եթէ բեհէզ, եթէ բամբակէ, եթէ կտվահատէ, եթէ բրթէ, եւ կամ ոսկաթել եւ երծաթաթել յօրինեալ, (բայց ի հրահայելեաց ձեռագործից), պարտ է կնքել ի ծայրն բանին կնքաւ Տանն Հայոց, ի քաղաքին որում գտանի իրն, եւ ի նմանէ հանել հարիւրին հինգ հարկն, եւ որ ոք ձեռագործ որ ոչ ունիցի նշան կնքոյ լուանողն եւ ջարադանայ յառնողն մի' լուասցի եւ մի' յօրինեսցի, եւ ում ոք ձեռի եւ որ ոք որ գտանիցի ձեռագործ առանց կնիք, նա' հատուցանէ հարկն եւ ընդունեսցի կնիք ի վերայ ձեռագործին: