Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մի' ոք պահեսցէ ընդ տանն իւր շուն յառ զի մի' խայծատեսցի արանց եւ խաշանց, եթէ պատահաբար խայծատեալ Տեառն շանն կամ տացէ շունն իւր խայծատողին, կամ հատուցումն արասցէ խայծատելոյն, նա եւս եթէ հատուցումն խայծատելոյն արասցէ եւ անհոգս կալով զի շունն այն կրկին խայծատէ, սատակեսցի շունն եւ Տեառն նորա մտցէ բանտ երեսուն աւուր ծախիւք իւրօք: