Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ա) Ընդ դէմ նոցա որք զբախտ եւ զհարկն ասեն։
       Բ) Վասն ճանաչմանն Աստուծոյ։
       Դ) Ընդ դէմ հրէից։
       Ե) Ընդ դէմ արիոսեանցն։
       Զ) Ընդ դէմ հոգեմարտիցն։
       Է) Ընդ դէմ Նեստորի. եւ երկաբնակացն։
       Ը) Աստուածաբանութիւն Դիոնէսիոսի։
       Թ) Վասն հրեշտակաց եւ դիւաց։
       Ժ ) Վասն գործոյ եւ արարչութեանն Աստուծոյ։
       ԺԱ) Վասն արարածոց եւ Յիսուսի։
       ԺԲ ) Վասն լուսաւորաց եւ աւուրց եւ եղանակաց։
       ԺԳ ) Վասն իւրաքանչիւր տարերց եւ բուսոց եւ կենդանեաց։
       ԺԴ ) Վասն դրախտին։
       ԺԵ ) Վասն կազմութեան մարդոյն։
       ԺԶ ) Վասն հոգւոյ մարդոյն։
       ԺԷ ) Վասն բոլոր մարդոյն։
       ԺԸ ) Վասն Աբէլի եւ նախահարցն։
       ԺԹ ) Վասն Աբրահամու եւ իւրոցն։
       Ի ) Յելից գրոցն։
       ԻԱ ) Ղեւտականն։
       ԻԲ ) Թիւքն։
       ԻԳ ) Երկրորդ օրէնքն։
       ԻԴ ) Յեսու Նաւեայն։
       ԻԵ ) Դատաւորքն։
       ԻԶ ) Առաջին թագաւորութեանցն։
       ԻԷ ) Երկրորդ թագաւորութեանցն։
       ԻԸ ) Երրորդ թագաւորութեանցն։
       ԻԹ ) Չորրորդ թագաւորութեանցն։
       Լ ) Մարդեղութիւն Փրկչին։
       ԼԱ ) Վասն նոր օրինացս։
       ԼԲ ) Վասն մեղաց։
       ԼԳ ) Վասն առաքինութեանց։
       ԼԴ ) Վասն եօթն խորհրդոց։
       ԼԵ ) Վասն առանձին եկեղեցւոյ մեր։
       ԼԶ ) Վասն փոփոխման մարդոյն։
       ԼԷ ) Վասն բաժանման հոգւոյն։
       ԼԸ ) Վասն նեռին։
       ԼԹ ) Վասն յարութեանն կրկին։
       Խ ) Վասն գալստեանն եւ դատաստանին։
       ԽԱ ) Հարցմունք Գէորգեայ։
       Ահա այսքան բանք գլխաւորք են ի սմա։
       Ամենասուրբ Երրորդութիւնն։
       Դու լեր ինձ ձեռնտու։
       Որպէս եւ բազմաց յամենայն ժամ զբարիս առաջնորդես։
       Քանզի յոյժ ախմար գոլով եւ անհմուտ արհեստից սորին. այլ ի քեզ ապաւինելով սկսեալ եմ զգործս ճարտարապետաց խաւարեալս մեղօք։