Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Առաջին, Նախերգան։ Եւ հաւատարիմ է Աստուած։
       Երկրորդ, Ի գործոյ ողորմութեան եւ արդարութեանն Աստուծոյ։
       Երրորդ, Ազգաբանութիւն կուսին եւ Յովսեփայ։ Եւ թէ ընդէ՞ր առն եղեւ խօսեցեալ։
       Չորրորդ, Վասն սրբութեան Կուսին զանազան կերպիւ։
       Հինգերորդ, Վասն աւետեաց հրեշտակին եւ ողջունին։ Եւ թէ ո՞րքան է ողջոյնն։
       Վեցերորդ, Վասն պատասխանւոյ՝ Կուսին։ Եւ վասն Է բանից նորին։
       Եւթերորդ, Զի Աստուածածին է կոյսն Ժ եղանակաւ։
       Ութներորդ, Վասն ժամանակաց եւ մարդեղութեանն։ Եւ զրուցն։
       Իններորդ, Բանն մարմին եղեւ Ժ պատճառաւ։
       Տասներորդ, Յարգանդէ ծնաւ։
       Եւ սքանչելիք յղութեանն եւ նշանացն Քրիստոսի։
       Մետասներորդ, Թէ ո՞րքան է ծնունդն Քրիստոսի։
       Երկոտասներորդ, Միածին որդին Ժ թուով։ Եւ անդրանիկ Գ թուով։
       Երեքտասներորդ, Յիսուս կոչի եւ փրկիչ։ Ի վեցից իրաց փրկեաց։
       Չորեքտասներորդ, Օծեալ եւ Քրիստոս բազում եղանակաւ։
       Հնգետասներորդ, Եղանակք միաւորութեանց։
       Վեշտասներորդ, Որպէս հոգի եւ մարմին միաւորեալ Ժ եղանակաւ։
       Եօթնեւ Ժ, Զանաղանի ի նոցանէ Ժ եղանակաւ։ Ութեւ Ժ, Վասն անկատար հասակին։
       Իննեւ Ժ, Թէ ոչ լինէր ծեր՝ Ե կերպիւ։
       Քսաներորդ, թէ արու ծնաւ Քրիստոս Ժ կերպիւ։
       Քսանեւ մի, Գիր ի ձեռն. եւ խաչ ի գլուխն։
       Քսան Բ, Ձեռագիրն Ադամայ։
       Քսան Գ, Վասն տօնի ծննդեանն ի վեցն յունվարի ԺԵ պատճառաւ։
       Քսանեւ Դ, Վասն թլփատութեան Տեառն Ժ պատճառաւ։
       Եւ ո՞վ թլփատեաց զՅիսուս։
       Թլփատի եւ այժմ եկեղեցի իւր չորեքկին սրով։
       Քսանեւ Ե, վասն մկրտութեանն Քրիստոսի Ժ պատճառաւ։ Եւ գոյացութիւն մկրտութեանս մերոյ։ եւ քանի՞ է եղանակ մկրտութեան։ Մկրտութիւնն Յովհաննու եւ Տեառն։ Զ գլուխ վիշապին ջախջախեաց։
       Քսանեւ Զ, Վասն խաչին եւ չարչարանացն։ Նշանաք խաչելութեանն. եւ խաւարումն լուսաւորացն։ Քառակի էր անօթ խաչին։ Եւ վասն պատարագաց խաչին։ Եւ մատնութեանն Յուդայի։ Եւ ի փայտի մեռաւ։ Զինչ գործեաց մահն Քրիստոսի։ Եօթն բան խօսեցեալ ի վերայ խաչին։ Եօթն տեղիս յոյժ անարգեցաւ։ Քառաթեւ էր խաչն։ եւ փայտ էր խաչն։ Քանի՞ է մասն խաչին. եւ քանի՞ է բեւեռն։ Եւ անուանք աւազակացն եւ խաչողացն եւ այլ կանանց։ Եւ թէ զանազանի մահն Քրիստոսի եւ մերս։ Եւ վասն կրից եւ մահու եւ ապականութեան բանք։
       Քսանեւ Է, Վասն անապականութեան մարմնոյն Քրիստոսի բազմազան վկայութեամբք։
       Քսանեւ ը, Վասն դժոխոցն։
       Եւ ո՞ւր է դժոխքն, Քանի՞ են դժոխք զոր աւերեաց առ հասարակ եւ ազատեաց զհոգիսն։
       Քսանեւ Թ, Մեծի շաբաթուն նաւակատեաց։ Եւ վասն ձկան բանք։
       Երեսուներորդ, Վասն յարութեանն Քրիստոսի։ Յորո՞ւմ ժամու յարեաւ ի մէջ գիշերի Ի վկայութեամբ։ Եւ թէ քանի՞ ժամս եկեց ի գերեզմանի։
       Երեք տիւ եւ երեք գիշեր։
       Վասն Մարիամանցն եւ վարշամակին։ Եւ զի ոչ ետ մերձենալ Մարիամու։ Եւ Աստուած իմ եւ Աստուած ձեր։
       Երեսունեւ Ա, Վասն համբարձմանն Տեառն։ Եւ վասն է՞ր յետ Խ աւուր համբարձաւ։ Եւ նստելոյն ընդ աջմէ։
       Երեսուն Բ, Վասն գալստեան Սուրբ Հոգւոյն յետ խաչին, Ժ պատճառաւ։ Ի ջումն հոգւոյն փայլատակումն է՝ Ժ թուով։ Զ ինչ է պատիւ իջման աւուրն։ Եւ քանի՞ են զատիկք։ Յորում աւուր օրէնքն տուաւ, եւ Հոգին Սուրբ էջ։
       Վեցեկի պարգեւք ետ հոգին սուրբ։ Ո՞րպէս խօսէին առաքեալքն։ Վասն է՞ր հօր ո՛չ տօնեմք որպէս Քրիստոս եւ հոգւոյն։ Վասն է՞ր ի Յորդանան աղաւնակերպ էջ, եւ ի վերնատունն հրով։
       Այս է Ցանկ Նորոց Օրինացս։