Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Եւ յետ յԵսուայ դատաւորք դատեցին առաջնորդութեամբ զԻսրայէլ ՆԺ ըստ եօթանասնիցն թուով երեքտասան դատաւորք մինչեւ ի հեղի քահանայ։ Եւ այսմ վկայէ Պօղոս ի գործքն եթէ՝յետոյ յԵսուայ իշխեցին դատաւորք մինչեւ ի հեղի քահանայ։ Եւ այսմ վկայէ Պօղոս ի գործքն եթէ՝ յետոյ յԵսուայ իշխեցին դատաւորք մինչ ի Սաւուղ ամս չորեք հարիւր եւ յիսուուն՝ այսպէս։ Զի ՆԺ ամք դատաւորացն, եւ Խ ամ հեղեայն մինչ ի Սաւուղ. որ լինի ՆԾ ամ։ Եւ այսպէս կարգեցան առաջնորդք. զի յետ յԵսուայ տիրեցին այլազգիքն ամս Ը։
       Եւ դատաւորաց առաջինն Գոդոնիէլ որդի Կենեզայ եղբայռ քաղեբայ յազգէ Յուդայ ամս Խ. եւ այլզագիքն ամս ԺԸ։
       Երկրորդն Աւովդ. յերկւոց ձեռաց յաջողոակ եմինացի յԵփրեմայ ամս Ձ։ Եւ այլազգիքն ամս Ի։ Երրորդն Սամէգար. որդի Անաթայ. որ մաճիւն Ո տայր եսպան՝ ամս Դ։ Եւ Դեբովրա ամս Ե ընդ այլազգեացն։
       Չորրորդ Բարակ. որդի ամենեմայ ի Կեդեսայ Նեփթաղէմի ամս Խ։ Սա՛ սպան զՍիսարա եւ զԱբէն ի ձորն Կիսոնի. եւ այլազգիքն ամս Է.
       Հինգերորդն Գեդէոն. որդի Յովասու ի Մանասէ եփրաթացի ամս է Խ։ Սա ետես զգեղմն իմանալի յորժամ ծեծէր զցորեանն ի կալն։ Որ ի ջուր ըմպելն ընտրեաց զզօրսն. եւ թաքուցեալ սափորօք զվառեալ լապտերսն, եւ էհար Յ արամբք ըզ ՃԻ հազարսն։ Սա սպան զովրէբն, զզէբն, զզեբէէ, զսաղմանա, եւ զայլսն։ Վեցերորդն Աբիմելէք հարճորդին Գեդէօնի ամս Գ։
       Եօթներորդն Թովլայ յիսաքարու սամարացի ամս ԻԴ։
       Ութերորդն Յայիր գաղայադացի ամս ԻԲ։ Եւ այլազգիքն ամս ԺԸ։
       Իններորդն Յեփթայի պոռնկորդի Գաղայադու ամս Զ։ Սա՛ է որ զդուստր իւր Աստուծոյ զոհեաց։ Տասներորդ Եսեբոն Բեթլէհէմացի ամս Ե։ Սորա որդիք Լ եւ դստերք Լ։ Մետասաներորդ Ելոն զաբողոնացի Ամս Ժ։ Ի սորա երեք ամին ի Լիոն առաւ։ Երկոտասաներորդն Աբդոն որդի Ելեքայ փարաթոնացի ամս Ը։ Սորա էին Խ որդիք, եւ Լ թոռունք։ Եւ այլազգիքն ամս Խ։ Երեքտասաներորդն ի դանա որդի Մանովէի Սամփսոն. որ կալաւ Յ աղուէսս, եւ կապեաց ի նոսա ջահս. եւ այրեաց զանդաստանս այլազգեացն։ Եւ ծնօտիւ իշոյն եհար զհազարն։ Եւ ի նոյն ծնօտէ եհան ջուր եւ էարբ։
       Եւ զաղխեալ դուռն քաղաքին եդեալ ի յուսն եհան ի գլուխ լերինն։ Սա դատեաց զԻսրայէլ ամս Ի։ Եւ յետ սորա հեղի քահանայ յազգ է ի թամարայ դատեաց զԻսրայէլ ամս Խ։ Զոր եօթանասունքն Ի ասեն։ Իսկ Սամուէլ եւ Սաւուղ ամս Խ։
       Եւ ապա ըստ կարգի թագաւորք։ Դաւիթ. Սողոմոն. եւ այլք մինչ ի գերութիւն։ Եւ յետ գերութեանն քահանայք իշխեցին ժողովրդեանն։ Զի Գ կարգ էին իշխանութեանն հրէից։ Առաջին դատաւորքն մինչ ի Սաւուղ։ Երկրորդ՝ թագաւորք մինչ ի Զօրաբաբէլ. եւ յԵսու քահանայ։ Եւ անտի քահանայքն մինչ ի Յիսուս Փրկիչն ճշմարիտ։ Եւ անդ դադարեցան առաջնորդքն օծեալք. յորում երեւեցաւ ճշմարիտ օծեալն Քրիսոտս։ Եւ թէ զի՞նչ է խորհուրդն, գտցես ի չորրորդ թագաւորութանց վերջքն ԻԹ գլուխն Լ համարն։