Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Նախ, ընդ դիմադրութիւն որոց զհարկն ասեն։
       Երկրորդ, ընդ դէմ նոցա որք զբա՛խտն համբաւեն ժ առարկութեամբք։
       Երրորդ, ընդ դէմ նոցա՝ որք զչար եւ զբարի յԱստուծոյ ասեն ժբ առարկութեամբք։
       Չորրորդ, ընդ դէմ մանիքեցւոց ժ գլխովք։
       Հինգերորդ, վասն բարւոյ եւ չարի վեց հարցումն՝ եթէ զի՞նչ է գործ նոցա։ Եւ զի ո՛չ է է չարն, եւ ո՛չ գոյ. այլ եւ անբաւ։
       Վեցերորդ, վասն ճանաչմանն Աստուծոյ։ Եւ զի ո՛չ է յայտնի այժմ։ Եւ առանց գրոյ ցուցումն Աստուծոյ։
       Յետ որոյ՝ առարկութիւնք հրէից ժ գլխովք. եւ պատասխանիք նոցա։
       Եւ ժ թագաւորացն ի յերկրի։
       Այսքան յառաջին հատորն. որ ընդ դէմ ասացաւ արտաքին ստոցն՝ եւ հրէից։ Իսկ զայլ գրոցն ցանկս սոյնպէս յիւրաքանչիւր հատորի սկիզբն եղաք. զի դիւրաւ գտցես զամենայն զոր եւ խնդ րեսցես առանց շփոթելոյ ի կարգի իւրեանց։
       Առնէր եւ ուսուցանէր յամենայն ժամ մեծի հօրն սրբոյ՝ Երանելոյն Յօհաննու Որոտնեցւոյ՝ Աստուածուսոյց աշակերտի՛, եւ Պարգեւին Լուսաւորչի. սրբոյն Գրիգորի Տաթեւացւոյ. աստուածաբան վարդապետի, բուն իմաստասիրի եւ խստակրօն ճգնաւ որի՝ արարեալ զսուրբ գիրս Հարցմանց։ Ի հերքումն աղանդից ամենայն հերձուածողաց։ Եւ ի լուծումն բազմազան բանից ճշմարտութեան։ Ի փառս միոյն Աստուծոյ. եւ յօգուտ ուղղափառ մանկանց Կաթողիկէ Հայաստանեայց սուրբ Եկեղեցւոյս Քրիստոսի։