Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Յետ վախճանելոյն Մոսէսի՝ առաջնորդեաց ժողովրդեանն փոխանորդ նորին Յեսու որդի նաւեայ. ի ցեղէն Եփրեմի։
       Որ առաքեաց լրտեսս ի տիպ աշաքելոցն։ Դարձոյց զգետն յօրինակ բնութեանս։ Կործանեաց զերիքով ի նշանակ դժոխոցն։
       Ապրեցոյց զՇահաբ պոռնիկն ի դէմս հեթանոսաց եկեղեծւոյ։ Այլ եւ զաքար կործանեաց։
       Զժողովուրդն թլփատեաց։
       Զարեգակն եւ զլուսինն ոտնակապեաց։ Զի թագաւորսն քանանացւոց կոտորեաց թուով իթ։ Եւ զե թագաւորսի Մադիամու՝ եւ զՍեհոն՝ եւ զՈվդ՝ յայնկոյս Յորդանանու։ Բովանդակն ամենայն լզ թագաւորք։ Էառ եւ զերկիրն պարգեւաց. զոր խոստացաւ Աստուած աբրահամու իսահակայ եւ յակոբայ։ Եւ բաժանեաց բաժան ցեղիցն ի խորհուրդ փրկչին Յիսուսի։
       Եւ առաջնորդեալ երկրին աւետեաց ամս իէ։ Եւ ամենայն աւուրք կենաց նորա ճժ ամ։ Եւ վախճանի։
      
       Հարցումն։ Վասն է՞ր յետ Մովսէսի եղեւ զօրավար Յեսու։
      
       Պատասխան։ Նախ՝ վասն օրհնութեանն Յակոբայ. տալով զանդրանկութիւնն Եփրեմի։
       Երկրորդ՝ զի չարչարակից եղեւ Մովսեսի. պահելով զերեք քառասունս ընդ նմա։