Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Քանի՞ հրեշտակապետի անուն ասի կամ մեկնի։
      
       Պատասխան։ Առաջին՝ Գաբրիէլ. որ է՛ պատկեր Աստուծոյ։
       Երկրորդ՝ Միքայէլ. որպէս զԱստուած կամ հզօր։
       Երրորդ՝ Ռաֆայէլ. որ է բժշկութիւն։
       Չորրորդ՝ Անայէլ. որ է՛ լրումն Աստուծոյ։
       Հինգերորդ՝ Ուրիէլ. տեսո ւմն Աստուծոյ։
       Վեցերորդ՝ Դակուէլ. ինքն Աստուածային։
       Եօթներորդ՝ Բարաքիէլ. սկիզբն Աստուածայնոյ։
       Ութերորդ՝ Ադոնիէլ. Տեառն իմոյ Աստուծոյ։
       Իններորդ՝ Փանուէլ. յայտնութիւն Աստուծոյ։