Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Նախ՝ որք աստիճան դնեն Երրորդութեանն. եւ ի յայլումն. ասեն զհոգի ն. որպէս պատահումն։
       Երկրորդ՝ օտար ի բնութենէ եւ արարած ասեն։
       Երրորդ՝ հոգին ծնեա՞լէ թէ անծին։
       Չորրորդ՝ ոչինչ արգելէ զհոգին լինիլ որդի, թէ է ի նոյն բնութենէ։
       Հինգերորդ՝ օրինակ ծննդեան եւ բղխման։ Եւ զի Զ եղանակաւ է ծնունդ երկրի։
       Վեցերորդ ասեն՝ ամենա յն ինչ որ դւովն եղեւ. ապա եւ հոգին։
       Եօթներորդ՝ անգիր Աստուած ասէք զհոգին։
       Ութերորդ՝ թէ բազմաստուածք ասեն։
       Իններորդ՝ զիա՞րդ մի եւ Գ ասէք։ Եւ պատասխանիք սոցա ամենեցուն։ Աստ գտցես, Ոչ են եւ ասին։
       Են եւ ոչ ասին։ Ոչ են եւ ոչ ասին։ Են եւ ասին։ Եւ զպատճառ ծած կութեան հոգւոյն։
       Այլ եւ ընդդէմ նոցա՝ որք արարած ասեն զբանն Աստուծոյ, եւ զհոգին։
       Տասներորդ՝ Վկայութիւնք վասն համագոյ Երրորդութեանն՝ տասն գլխով։
       Մետասաներորդ Թէ հոգին սուրբ Աստուած է՝ ի գլխով։ Երկոտասաներորդ՝ Առարկութիւնք մակեդոնի ե գլխով։
       Երեքտասաներորդ՝ Որք զհոգին՝ ի հօրէ եւ յորդւոյ ասեն ութն գլխով։
       Չորեքտասաներորդ՝ Հոգին միայն ի հօրէ է բղխումն՝ Ժ հարցմամբ, եւ Զ օրինակաւ, եւ Ը վկայութեամբ։ Այս առ հոգէմարտսն։