Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Դարձեալ ըստ կարգի ս հարցանեմ թէ յո՞րժամ, եւ ի քանի՞ս սկսանի ներգործել տնկականն եւ զգայականն եւ բանականն։
       Պատասխան։ Պատճառ յապաղելոյ եւ փութալոյ սերմնականին զօրութեան գ են. այսինքն. ազգն՝ տեղին՝ եւ ժամանակն. որպէս ի սերմանս բուսոց է տեսանել։ Ոմանք ըստ ազգի եւ տեսակի իւրեանց հով եւ ջերմ՝ չոր եւ գէջ գոլով, փութով կամ յապաղելով բուսանին։
       Եւ այլոց տեղին է պատճառ, բերրի եւ անբերրի գոլով։
       Ոմանց ժամանակն ցուրտ եւ ջերմ։
       Իսկ որ հասարակն է սոցա եւ պատշաճաւոր, ունին զնոյն հասարակութիւն բուսոց ի նոյն ժամանակս։
       Եւ արդ՝ ուսեալք զայս, մտցուք եւ ի ներքս բանիցս այսոցիկ եւ տեսցուք։ Զի սերմնական զօրութիւնն որ է ի նիւթն այն՝ իսկ ընդ խառնիլ սերմանցն յարգանդի, զուգապէս ցուցանէ զտնկականն։ Ի մածնուլն արուական եւ իգական սերմանցն՝ լինի որպէս պանիր մինչեւ ի Զ օրն. ըստ Յոբայ որ ասէ. «Որպէս կաթն կթեց եր զիս. եւ որպէս պանիր մածուցեր»։ Եւ այս է ըստ մարգարէութեանն որ ասէ. «Եղիցին երկոքեան ի մարմին մի ». այսինքն յերկու սերմանց ծնողացն լինի մին մարմին զաւակի։ Եւ յետ այնորիկ յեօթներորդէ աւուրն սկսանի արիւնածուծ լինիլ յարգանդէ մօրն ընդ պորտն. որպէս դըդում եւ ձ մերուը ընդ կոթն։
       Ապա կազմէ զձեւ զգայականին մինչեւ ի ի օրն. ըստ մարգարէին որ ասէ. «Ես որդն եմ եւ ո՛չ եմ մարդ»։ Եւ նախ սիրտն կազմի զայլ անդամսն. զի ջերմութիւն սերմանն ի մէջն ժողովի եւ կազմէ զսիրտն։ Եւ դարձեալ սիրտն է ի մէջ բոլոր անդամոցն որպէս կէտ կարակնին։ Եւ որպէս սիրտն նախ գոյանայ , նոյնպէս եւ յետոյ մեռանի վասն ջերմութեան նորին։ Եւ ի իա աւուրցն ի վեր՝ երեւեալ շնչոյն ձեւակերպէ զկերպ մարդոյ մինչ ի խ օր արու մանկան. եւ իսկոյն հեղի ի նա հոգին բանական ի շնորհացն Աստուծոյ ծագեալ ի նա։ Եւ էգն հոգեւորի յետ ձ աւուր՝ որպէս ասացաք զպատճառն վասն տեղւոյն ցրտութեան որ է ձախ կողմն արգանդին. որ ցուրտ գոլով վասն փայծաղանն՝ յապաղէ զկազմուած նիւթոյն ի կրկնապատիկ ժամանակս ձ աւուրց։ Որպէս լերինք ցուրտ գոլով՝ զպտուղս ո՛չ հասուցանեն որպէս ի դաշտի։ Այսպէս եւ արու մանկանն յաջ կողմն բեղմնաւորեալ՝ վասն ջերմութեան լերդին եւ լեղւոյն՝ փութով կատարի անդամօք։
       Եւ թէ վասն է՞ր ասիցէ ոք՝ ոմն յետ զ աւուր՝ եւ ոմն ի ի՝ եւ ոմն ի Խ։
       Ասեմք առ այս, եթէ քառասունն ունի զչորս եւ զտասն թիւն. զի Դ տասն է։ Ա՛րդ՝ ժ թիւն կատարեալ է. եւ չորսն տարրակ ան է. այսինքն զի կատարեալ հոգին բանական ի նոյն ժամն խառնեալ միաւորի ընդ մարմնոյն տարրական, եւ կերպացեալ լինի մի մարդ ի դէմ եւ մի բնութիւն մարդոյ ի հոգւոյ եւ ի մարմնոյ. որպէս քառասուն ի տասանց եւ ի չորից է գոյացեալ։
       Այսպէս եւ շնչականն գոյացեալ ի ի երորդ աւ ուր՝ կիսակատար գոլով բանականին զնոյն ունի խորհուրդ։ Զի քսան Դ Ե Է. եւ կենդանին է ի չորից տարերց. ունելով զԵ զգայութիւնս։
       Իսկ տնկական կերակրի յետ զ աւուր. զի վեցն որ է՛ կատարեալ թիւ, եւ նիւթն այն է ի չորից տարերց, եւ ունի ՆՌ ինքն զկազմողական եւ զտնկական զօ րութիւնն որ է Զ։ Կամ ընդ Դ տարերց ունի զխառնումն երկուց նիւթոց, այսինքն արուական եւ իգական։