Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ա) Վասն անկման դիւացն. եւ հակառակութեան նոցա. եւ լոյս կերպարանին։
       Բ ) Պատճառ կորստեան նոցա։
       Գ) Յո՞ր դասէ անկան. եւ իշխանք օդոյ կոչին։
       Դ) Յաւերժահասունք։
       Ե) Մեղքն անթող լի՛ է նոցա։
       Զ) Հրեղէն վիշապն. եւ տուտն նորա։
       Է) Ո՞րքան է անկումն սատանայի։
       Այսքան առ երրորդ Հատոր Գրոցս։