Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Առաջին՝ վասն է՞ր Աստուած նախ զայս կեանքս, եւ ապա՛ զհանդերձեալն տայ։
      
       Երկրորդ՝ Վասն է փոփոխման մարդոյն։ Եւ մեծութեան եւ աղքատութեան։ Հիւանդութեան եւ բժշկութեան։
      
       Երրորդ՝ Վասն ճանապարհաց. եւ պակասելոյ, Եւ վասն մահու եւ ոգէվարի թէ զի՞նչ լինելոց է։
      
       Չորրորդ՝ Վասն ոգւոյ. եւ կարգ կատարելոյ. եւ պատանաց, եւ այլն. Հինգերորդ՝ Քահանայաթաղ. եւ օծման նոցա. եւ ողջունին. Ժ Ժ թուով։ Եւ տանիլ ի հանիստ։ Դնել երիցս իճանապարհին։ Առ հասարակ ուղեկիցք։ Օրհնեալ հողն եւ այլն։
      
       Վեցերորդ՝ Վասն գերեզմանին. եւ ի հող թաղելն, եւ Կոչումն գերեզմանին։ Քար գերեզմանին եւ կնքելն։
      
       Եօթներորդ՝ Վասն երկրորդ աւուրն. այգալացքն ի Ժ միտս։
      
       Ութերորդ՝ Վասն երեք աւուրն Ժ միտք։
      
       Իններորդ, Վասն Է օրէիցն. եւ մեռելոցն. եւ գերեզման օրհնելն. եւ տուն օրհնել։ Եւ ի մեծ բարեկենդանին՝ Դ շաբաթն եւ ուրբաթն հանգստեան։
      
       Տասներորդ, Վասն բաժանման հոգւոցն թէ ճանաչե՞ն զմիմեանս. եւ գիտե՞ն զմեզ. եւ աղօթե՞ն ի վերայ մեր։ Եւ թէ որպէ՞ս երեւին մեզ։ Եւ ուրախութեան նոցա եւ օթեւանացն։
      
       Տասնեւ մի, Ո՞ւր են կայանք ամենայն հոգւոց։ Եւ սպիտակ արկանելիքն եւ այլն։
      
       Երկոտասաներորդ, Թէ հատուցումն ըստ գործոց՝ է ի կատարածի, Լ վկայութեամբ։
       Երեքտասաներորդ, Վկայութիւնք հակառակ ախթարմայիցն. եւ պատասխանիք նոցա ԺԵ թուով։
      
       Չորեքտասաներորդ, Թէ ո՛չ է քաւարան հրոյ, ԺԵ թուով։
      
       Հնգետասաներորդ, Վկայութիւնք քաւարանին, եւ լուծումն նոցա Ժ թուով։
      
       Վեցտասաներորդ, Ռ ամ կապելոյն սատանայի։ Եւ վասն նեռին եւ պատրանաց նորա։ Եւ գօգ եւ մագօգ։ Եւ Եղիա գայ եւ Ենովք։
      
       Եօթնեւ Ժ, Վասն առաջին յարութեան հոգեւոր։ Եւ Ռ ամեայ արքայութեանն։
      
       Ութեւ Ժ, ԻԴ Երիցունքն. եւ սպիտակ զգեստն. պսակն եւ քնարն։
      
       Իննեւ Ժ, Վասն փողոյն գոչման։
      
       Քսաներորդ, Վասն յարութեան մարմնոյ. եւ սահմանի նորա։
      
       Քսանեւ մի, Հանգամայն յառնեմք. եւ վասն կերակրոյ. եւ կերեալ մարդոյ ի գազանաց։
      
       Քսանբ Ճանաչման հոգւոց. եւ որպիսութեան մարդոյ։
      
       Քսանգ, Օրինակ սերմանց. եւ զարդ հարսինն։
      
       Քսանեւ Դ, Թէ յանմահութիւն փոխիմք։
      
       Քսանեւ Ե, Թէ ամենեքեան յառնեմք. եւ ամենայն անդամօք։
      
       Քսանեւ վեց, Վասն հասակացն։
      
       Քսանեւ է, Թէ ո՞ր մարմինք մնան ի կատարածի եւ ո՞րք ոչ։
      
       Եւ նորոգին արարածք։
      
       Քսանեւ Ը, Գալարին երկինք եւ թօթափին աստեղք։
      
       Քսանեւ Թ, Վասն գալստեան. եւ նշանացն նորին. եւ կատարածի հրոյն։
      
       Երեսուներորդ, Խաչն երեւի, եւ անապականէ։
      
       Երեսունեւ մի, Դատաստանին ժամն։ Եւ հայր ո՛չ դատէ, այլ միա՛յն որդին։
      
       Երեսունբ, Վասն աթոռոյ եւ փառաց նստելոյն։
      
       Երեսունգ, Ո՞ւր լիցի դատաստանն։ Եւ աջակողմ եւ ձախ։ եւ ահագին դատելոցն.
      
       Երեսունեւ Դ, Դատաւորք եւ դատեցեալք։ Եւ բանից դատաւորին եւ վճռոցն։ Եւ թէ որպէ՞ս երեւի Քրիստոս։
      
       Երեսունեւ Ե, Դպրութեան կենաց։
      
       Երեսունեւ վեց, Վկայքն եւ ոսոխքն։
      
       Երեսունեւ Է, Ուղիղ է դատաստանն Աստուծոյ. եւյաւիտեան տանջէ. եւ վասն կշռոց դատաստանին։
      
       Երեսունեւ Ը, վասն հնձանաց. եւ դժոխոց. եւ ծխոյ. եւ անվախճանէ հուրն. եւ անհանգիստ տանջանքն։
      
       Երեսունեւ Թ, Քանի՞ են թիւք տանջանաց անդ։
      
       Եւ խաւարն արտաքին, եւ որդն անքուն։ Եւ տեսանեն արդարք զմեղաւորս։
      
       Քառասուներորդ, Վասն արքայութեան բան յերկար։
      
       Քառասունեւ մի, Երեսնաւոր, Վաթսնաւոր, եւ այլն։
      
       Քառասունբ, Վասն բնակութեան անտի։ Եւ թիւ ընտրելոցն։ եւ լոյս նոցա։
      
       Քառասունգ, Վասն ուրախութեան եւ փառաց նոցա։
       Քառասունեւ դ, Կենաց ծառն եւ երկոտասան պտուղ նորա։
       Եւ վասն հաւատոյ բան։
      
       Քառասունեւ Ե, Յիշատակարան գրոցս։
      
       Քառասունեւ Զ, Հարցմունքն Գէորգեայ տասնեւչորս գլուխ։
      
       Եւ աստանօր Աւարտումն Տասներորդ Հատորի Հարցմանցս, Ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ Յաւիտեանս Ամէն։