Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ա) Իմացական. եւ իմանալի։
       Բ ) Անհաւասար է պարգեւն ըստ հնչման ձայնի։ Եւ թէ բանս մեր միաւորեալ է ընդ ձայնի։
       Գ) Տպաւորեալ տեսիլ գազանաց։
       Դ) Վասն չորեքկերպեան կենդանեացն։
       Ե) Ո՞րպէս երեւին անմարմինքն. մարմնո՞վ, առաչօ՞ք, թէ իսկութեամբ։
       Զ) ինն դասք են հրեշտակաց. եւ յերիս երեակս որոշեալ. եւ այլք եօթն ասեն։
       Է) Կարգ դասուցն։
       Ը) Անուանք հրեշտակացն։ Եւ հասարակ հրեշտակք եւ զօրութիւնք կոչին։
       Թ) Զի՞նչ հասարակ եւ յատուկ նոցա։
       Ժ ) Քահանայապետութիւն նոցա եւ մարդկան։
       ԺԱ ) Զի՞նչ է շնորհքն. եւ զի՞նչ շնորհք քահանայութեան։
       ԺԲ ) Զանազանի հրեշտակն. եւ հոգի մարդոյ. եւ իմացումն հրեշտակաց։
       ԺԳ) Թիւք հրեշտակացն։
       ԺԴ ) Շարժումն նոցա։
       ԺԵ ) Զգայարանք մարդոյս։
       ԺԶ ) Սէրն եւ գութն։
       ԺԷ ) Յատուկ անուանք հրեշտակաց։
       ԺԸ ) Փառաբանութիւնք հրեշտակացն։
       ԺԹ) Վասն խօսից հրեշտակաց։
       Այսքան վասն հրեշտակաց։