Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է որ ասէ. «Զի ծանիցեն զքեզ միայն ճշմարիտ Աստուած. եւ զոր առաքեցեր զՅիսուս Քրիստոս»։ Ապա ուրեմն ասեն չարափառքն թէ հայր միա՛յն է ճշմարիտ Աստուած. եւ ոչ որդի եւ հոգի։
       Պատասխանեմք։ Նախ՝ որ այժմ ասաց զհա յր միայն ճշմարիտ Աստուած, նոյն եւ զինքն ասաց ճշմարտութիւն։ Եւ թէ. «Զնա հայր կնքեաց Աստուած»։ Եւ առաքեալն ասէ զորդոյ՝ եթէ. «Որ միայն ունի զանմահութիւն՝ բնակեալ ի լոյս անմատոյց ». եւ այլն։ Եւ թէ զմիայն ճշմարիտն՝ հօր միայն տաս, կորուսեր ապա զորդի ստութեամբ եւ մահուամբ եւ խաւարաւ եւ այլովն։ Եւ զի է՛ որդի, ապա ուրեմն եւ է՛ ճշմարիտ Աստուած եւ թագաւոր թագաւորաց եւ այլն ըստ առաքելոյն։
       Եւ դարձեալ ասէ Բարուք. «Սա՛ է Աստուած՝ ընդ որում ո՛չ այլ ոք է. յետ այսորիկ ի յերկրի երեւեցաւ եւ ընդ մարդկան շրջեցաւ»։
       Այս յայտնի է զի որդի էր որ յերկրի մարմին զգեցաւ։
       Ըստ քում բանիդ աստ հօ՛ր տաս զԱստուածութիւնն եւ բառնաս յորդւոյ։ Եւ ի մարգարէն՝ որդւոյ ասես զԱստուածութիւնն եւ բառնաս ի հօրէ։ Ապա հա՛րկէ քեզ լինիլ անաստուած. զի միովն միւսոյն յաղթութիւն տաս։
       Այլ ա՛յս է լուծումն, զի յորժա մ լսես թէ մի է Աստուած, զընդ Աստուած ասելոյն՝ զԵրրորդութիւնն իմացիր. զի ո՛չ է առանձին, այլ հասարա՛կ է Աստուածութիւնն։ Իսկ մի եւ ճշմարիտ ասելովն՝ յատկացնէ՛ ի բազում եւ ի սուտ աստուածոց հեթանոսաց որ անուամբ միա՛յն են։
       Եւ դարձեալ՝ զի այժմ ասէ զհայր ճշմարիտ Ա ստուած, եւ զոր առաքեցեր եւն շաղկա՛պ է. ցուցանէ՛ շաղկապ գրովն եւ զիւր Աստուածութիւնն ընդ հօր։ Եւ դարձեալ՝ զԵրրորդութիւնն աստ յայտ առնէ։ Զհայրն՝ զի ասէ. «Ճշմարիտ Աստուած»։ Զհոգին զի ասէ. «Եւ զոր առաքեցեր»։ Իսկ եւ զինքն անուամբ յայտնէ թէ. «ԶՅիսուս Քրիստոս»։