Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն է՞ր ոչ կատարեալ հասակաւ ծնաւ Քրիստոս որպէս զԱդամ։
       Պատասխանի։
       Վասն Դ պատճառի։
       Նախ՝ զի մի՝ անընտել թուիցի մարդկան. զի թէ առժամայն ի ծնունդն եղեալ էր երեսնամեայ հասակաւ, առաչօք համարէին զիրն. եւ կամ այլ ինչ։
       Երկրորդ՝ զի արարիչն ընդ բնութեան կարգս եմուտ. որպէս մարդ լինիլն եւ ի կուսէ ծնանիլն։
       Նոյնպէս եւ ճանաչումն հասակի ընկալաւ ի փոքրութենէ ի մեծութիւն։ Երրորդ՝ զի իւրաքանչիւր հասակի զմեղս բարձցէ. որպէս ծննդեամբն զերկուսն ելոյծ. եւ մահուամբն զմահ. նոյնպէս եւ տղայ եւ մանուկ եւ երիտասարդ հասակաւ զնոսա արդարացոյց։ Չորրորդ՝ զարգացաւ հասակաւ, ի նշանակել թէ զբնոութիւնս մեր ի նուազութենէ ի մեծութիւն եւ ի փառս է հանելոց։