Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Որպէս փախիցուք ի Նեստորի բաժանելոյն, եւ յԵւտիքեայ շփոթելոյն։
       Պատասխանեմք։ Ընթացք Աստուածպաշտութեան զմիջինն ուսուցանեն մեզ գիրք սուրբք։ Որպէս ասէ Սողոմոն. «Զճանապարհ արքունի գնասցես. մի՛ յաջ խոտորես ցիս, եւ մի՛ յահեակ»։
       Ա՛րդ՝ յաջ եւ յահեակ խոտորին հերձուածօղք։ Որպէս Սաբէլ յաջ խոտորեալ՝ ի մի բնութիւն եւ ի մի անձն ժողովեաց զԵրրորդութիւնն սուրբ։ Եւ ընդ դէմ նմին Արիոս ի ձախ խոտորեալ Գ անձինք եւ Գ բնութիւնս որոշեաց։ Իսկ եկեղեցի սուրբ՝ ընդ դէմ Արիոսի մի բնութիւն խոստովանի. եւ ընդ դէմ Սաբէլի Գ անձինք։
       Նոյնպէս եւ ի տնօրէնութիւնն Քրիստոսի՝ Նեստոր չարաչա՛ր բաժանէ զանձինս եւ զբռնութիւնս, զկամս եւ զգործս։ Իսկ ընդ դէմ նմին Եւտիքէս զամենայն շփոթէ՛ եւ խառնակէ՛. զանձն եւ զբնութիւնն. եւ զկամս եւ զկիրս։ Իսկ ուղղութեանցն աշակերտք՝ ընդ դէմ երկուցն յաջ եւ յահեակ պատերազմին։
       Ընդ դէմ Նեստորի անբաժանելի խոստովանին. եւ ընդ դէմ Եւտիքի անշփոթ միաւորութիւն։
       Եւ այսպէս փախչելով ի թիւր ծայրիցն, զմիջինն պահելով ընթացք բարեպաշտութեան, անշփոթ եւ անբաժան միութիւն, խոստովանիմք զՔ րիստոս՝ Աստուած մարդացեալ. մի անձն եւ մի բնութիւն. եւ մի կամք եւ գործք ըստ ուղղութեանն բանի։