Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ո՞րպէս բանակէին բաժան ցեղքն։
      
       Պատասխան։ Բովանդակ անցեալքն ի հանդես՝ զճռ էին. որ է կ բիւր եւ գռ եւ ոծ։ Ի դ կողմն խորանին բանակեցան բաժան ցեղքն. եւ ի մէջ նոցա խորանն էր Ղեւտական ցեղօքն։
       Ի յարեւլից կողմն բանակէր գ ազգ։ Յուդա. Իսաքար. եւ Զաբողոն. ժը բիւր եւ ցն զորք նոցա։ Ի հարաւակողմն գ ազգ. Ռուբէն. Շմաւոն. եւ Գադ. ժե բիւր եւ ռնծ զօրք նոցա։
       Եւ ի յայս մէջս չուէր խորանն։
       Եւ յարեւմտից որ է ծովակողմն՝ գ ազգ. Եփրեմ. Մանասէ. Բենիամին. բաժան բիւր եւ ծռբճ զօրք նոցա։
       Եւ ի հիւսիսոյ կողմն գ ազգ. Դան. Ասեր. եւ Նեփթաղիմ. ժե բիւր եւ ռո զօրք նոցա։
       Նոյնպէս եւ Ղեւտացիքն շուրջ զխորանաւն բանակէին ի մէջ բաժան ցեղիցն. եւ խորանն ի միջի նոցա այսպէս։ Զի գ էին որդիք Ղեւեայ. Գեթսոն. Կահաթ. եւ Մերարի։ Գեթսոնի գունդն յարեւմտից։ Մերարայն ի հիւսիսոյ. եւ Կահաթուն որ է ցեղն քահանայից ի հարաւոյ. որ նշանակէր. «Աստուած ի հարաւոյ եկեսցէ» ի թագաւորի եւ ի քահանայի ցեղէն. զի Բեթլեհէմ հարաւ է Երուսաղէմի։
       Իսկ Մովսէս եւ Ահարօն եւ այլ քահանայք յարեւելից կուսէ ուր սուրբն սրբոց էր պաշտէին։
      
       Հարցումն։
       Վասն է՞ր կոչեցաւ վրան ժամու։
      
       Պատասխան։ Վասն Գ պատճառի։ Նախ՝ զի յայնմ ժամու միայն էր պիտանի մինչ յանապատն էին։
       Երկրորդ՝ զի միայն ժամու եւ աղօթից էր պիտանի խորանն այն, եւ ո՛չ այլ ինչ իրաց։
       Երրորդ՝ զի յորում ժամու մտանէր Մովսէս աղօթս առնել եւ խնդրուածս, Աստուածախօսութիւնք լինէին ի միջոյ քերոբէիցն որ կային անդ։