Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Յո՞ր դասէ անկան։
       Պատասխան։ Հասարակ կարծիք է թէ՝ Ժ երորդ դաս հրեշտակացն անկաւ, եւ մարդս զանկելոց տեղին լնու։
       Այլ այս ո՛չ է հասարակ թէ Ժ դաս էր հրեշտակաց եւ մինն անկաւ։ Զի ոմանք ասեն թէ ի միջին դասուցն անկան գ մասն, եւ մինն մնացեալ յիշխանութեանցն խառնեցաւ։ Եւ այլք ասեն թէ՝ ի տէրութեանց դասուն ի վայր ի ներքոյ քերօբէիցն յամենայն դասուցն անկան դասու միոյ չափ։ Իսկ նիւսացի ն Գրիգոր ի բնութեան գիրս՝ ի վերջին դասուց հրեշտակացն ասէ անկեալ։ Իսկ ոմանք ասեն զտեղի նորա ի հաստատութեան երկնից. եւ զի ո՛չ ետուն զփառս Աստուծոյ՝ անկան։
       Վկայէ՛ եւ Դաւիթ. «Երկինք պատմեն զփառս Աստուծոյ ». որք են վերնագոյն դասքն. եւ հաստատութիւն զարարածս պատմ է եւ ո՛չ զփառս որպէս ցուցաւ։
       Հարց։ Իշխանք օդոյ վասն է՞ր կոչին։
       Պատասխան։ Հրեշտակք ի վերոյ ջրո՛յ են. բայց ի ներքոյ հաստատութեան խնամածուք կարգեալ են աշխարհի եւ մարդկան։ Որ եւ ի մեկնութեան տեսլեանն Յօհաննու ասէ. «Զոմն ջրոյ եւ զոմն հրոյ»։ Եւ Յօհաննէս զսա օդ ո՛յ դասէ. վասն այն նոյն անուամբն՝ Պօղոս իշխան օդոյս կոչէ. կամ զի յօդս են բնակեալ եւ իշխեն մարդկան։