Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Իսկ զի բարեխօսել լսեմք հոգւոյ եւ որդւոյ։ Ոչ թէ նւաստ է քան զհայր, կամ ծառայաբար ծունր կրկնելով բարեխօսէ՛։ Այլ ա՛յս է հոգւոյն բարեխօսելն, զի յորժամ կամք յաղօթս՝ ո՛չ գիտեմք զպատշաճն խնդրել. ապա հոգին անմռունչ տայ մեզ իմաստ զպատշաճն աղօթել։ Որպէս ասէ առաքեալն թէ. «Հոգին ի թիկունս հասանէ տկարութեանս մերում»։ Եւ Քրիստոս թէ. «Մի՛ հոգայք զինչ ասից էք. զի հոգին հօր ձերոյ տացէ ձեզ ի ժամուն յայնմիկ»։ Ապա այս աղաչանքս զոր ինչ առնեմք ի ծագմանէ հոգւոյն սրբոյ, բարեխօսել ասի հոգոյն սրբոյ։ Այսպէս իմա եւ զորդւոյ բարեխօսելն։ Զի նա գլուխ է մեր՝ եւ մեք անդամք. յորժամ տեսանէ զմեզ ի մեղս՝ հոգա՛յ եւ ցաւի վասն մեր։ Եւ քարոզչօք՝ այսինքն հրեշտակօք կամ վարդապետօք կամ Գրոց Սրբոց գիտութեամբ, փութայ զկեալն մեր։ Ըստ այնմ թէ. «Կամի զի ամենայն ոք կեցցէ՝ եւ ի գիտութիւն ճշմարտութեան եկեսցէ»։
       Իսկ յորժամ դառնամք ի մեղաց՝ յորդորէ՛ զմեզ ի ծածուկ իմաստիւքն իւրովք, ժուժկալ լինել ի փ որձութիւնս եւ համբերել տանջանաց որով ինքն զփորձ էառ։ Այս է ասէ աստուածաբանն Գրիգոր՝ բարեխօսելն որդւոյ։ Զի մեք որ ի նեղութիւնս եւ ի փորձութիւնս ժուժկալեմք աղաչանօք. իսկ մեր մաղթանքն նմա՛ վերաբերի։ Զի յորդորելն նորա՛ է, որպէս հոգւոյն ասացաք։