Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զուարակն, եւ Խոյն, եւ Գառն, եւ Նոխազն, եւ այլ Նուէրն. Նաշիհն եւ իւղն, եւ Գինին, զի՞նչ նշանակեն։
      
       Պատասխան։ Նախ՝ նշանակեն զՔրիստոս։
       Երկրորդ՝ զմեզ։
       Երրորդ՝ զսուրբս սրբոց որոց տօնեմք։
       Եւ նախ զՔրիստոս այսպէս։ Զուարակն է պատարագեալ. եւ խոյ մեզ ծնեալ. եւ գառն կերակրելի. եւ նոխազ զմեղս մեր առեալ։ Այլ եւ նաշիհ մարմին սուրբ. եւ գինի արիւնն. եւ իւղ օծումն Աստուածութեանն. որպէս ասացաւ ի վերոյ։
       Երկրորդ՝ նշանակէ զբանաւոր պատարագս մեր. այսինքն զհոգի զմարմին եւ զմիտս մեր անարատ մատուցեալ։ Նաշիհ ճգնութիւն մարմնոյս որոշեալ յաւելորդաց։ Իւղն լոյս եւ զուարթութիւնն մտաց. եւ գինի ուրախութիւնն հոգեւոր։ Նոխազն դարձելոցն ի մեղաց։
       Երրորդ՝ նշանակ են սրբոցն տօնից։ Եզինքն՝ արդիւնարարք եւ բազվաստակ. եւ Ամոլք հաւատոյ առաքեալքլ սուրբք. եւ Խոյք հայրապետացն դասք։ Գառինք՝ նորածնեալք աւազանաւն։ Նոխազք՝ դարձեալքն ի մեղաց եւ ապաշխարեալք։
       Այլ եւ թագաւորք եւ իշխանք երկրի։
       Իսկ նաշիհն՝ ճգնաւորք եւ կուսանք. որք ի յերկանս ճգնութեան ճնշեն զմարմինս իւրեանց։
       Գինին՝ մարտիրոսքն սուրբք. եւ Իւղն՝ լուսատու վարդապետքն ուղղափառք. Խունկն՝ աղօթք սրբոց եւ այլքն։
       Դարձեալ՝ չորրորդ մասն դորակին նշանակ չորից առաքինութեանց։
       Եւ երրորդ մասնս Դ առաքինութիւնք Աստուածայինք։ Եւ կէս դորակին՝ զի յայժմու կեանս կիսակատարք են ամենայն նուէրք մեր մինչ ի հանդերձեալն։
       Դարձեալ՝ այն որ մի քան զմի առաւել են չփով դորակին, նշանակէ զհաւատն եւ զյոյսն եւ զսէրն առաւել։ Զի ի կեանս յայս հաւատով նուիրիմք. եւ յետ մահու յուսով. եւ յետ յարութեան կատարեալ սիրով ընդ Քրիստոս միաւորիւմք։
      
       Հարցումն։
       Զի՞նչ է որ ըստ տօնից մեծութեանն առաւելոյր նաշիհն եւ իւղն եւ գինին։
      
       Պատասխան։ Նոյնպէս եւ մեք ի հանդէս տօնից նուիրեմք նաշիհ եւ գինի պատարագի ձէթ՝ մոմ՝ խունկ՝ եւ զենումն մատաղի։ Այլ հոգեպէս՝ նաշիհն է մարմնական նուէրքն. եւ կամ չարչարանք մարմնոյ որ ի տօնս ճգնիմք. եւ Գինին ուրախութեան ձայնք պաշտամանց քահանայից. եւ իւղն շնորհք հոգեւորք։
       Կարդացմունք. քարոզք. ներբողեանք եւ այլք. որ ըստ տօնից առաւելուլ պարտ է զնոսա։
       Իսկ չորրորդ դորակ գինւոյն եւ իւղոյն ընդ նաշհոյ եւ գառինն, նշանակէ զբանաւոր եւ զկենդանի պատարագս մեր։ Մեսեդին բ տուն. եւ բ տուն ուղղիցին խնկօքն։
       Այլ եւ ուղղիցին գ տուն է կիսամասնեայ. ընդ սրբոյ խաչեցարին հզոր եւ անմահ գառինն եդեալ։ Նոյնպէս եւ առաւօտու երգն, եւ մեսեդի ճաշոյն, եւ տասանորդ նաշհոյն ժ զգայարանաց մարմնոյն ճնշելն։ Այս է խորհուրդ առաւոօտու եւ երեկոյի գառինն եւ նուէրք նորա։