Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հին քահանայքն ո՞րպէս էին օրինակ աստիճանի նորոյս։
      
       Պատասխան։ Նախ՝ գ որդիքն Ղեւեայ Գեթսոն, Կահաթ, եւ Մերարի, յօրինակ նորոյս գ դասուց։ Որք են քահանայապետք, քահանայք, եւ սարկաւագունք։
       Երկրորդ՝ գ իշխանք նոցա ընդ իշխանութեամբ Եղիազարու, գ դասքն են պաշտօնէից ընդ իշշխանութեամբ քահանայիցն։ Այսինքն սարկաւագունք, դպիրք, եւ գղերիկոսքն։
       Երրորդ՝ ութն գունդ են Ղեւեայ գ որդւոցն, եւ Մովսէս իններորդ։ Որպէս կաթուղիկոսն։
       Չորրորդ՝ Գեթսոնի ազգն դռնապանխ էին. եւ Մերարեայ երդմնեցուցիչք ընդ իշխանութեամբն իթամարայ քահանայի. եւ կահաթու գունդն աւագ պաշտօնեայք։
       Զի որք զերեսաց հացն ի սեղանն բառնային՝ սարկաւագունք են։ Եւ որք զխնկոցն՝ դպիրք են եւ ընթերցօղք։ Եւ որք զաշտանակն՝ ջահընկալք են։ Եւ որք զսուրբն սրբոց՝ քահանայապետք եւ քահանայք։
       Երեք ազգ ծածկոց սրբութեանց. Կապուտն նշանակէ զխորհուրդ յայտնութեանն Քրիստոսի։ Ծիրանին զթագաւորութիւնն։ Եւ կարմիրն զարեամբ փրկութիւնն։
      
       Հարցումն։
       Վասն է՞ր իե ամեայն լինէր քահանայ։
      
       Պատասխան։ Վասն զի մարմնոյ զինուորն ի ամեայ էր. զի ամն յաւել ի հոգեւոր զինուորսն վասն ե զգայութեանցն։ ՈՐ մինչ իծ ամն կատարէր զգործն իւր, եւ անդանօր դադարէր։
       Իսկ նորս՝ ի կատարեալ հասակն երեսնամեայ լինին քահանայք. ի հասակ մկրտութեանն Քրիստոսի։
       Եւ մինչ ի կ ամն գործեն զքահանայութիւնն որպէս սուրբ հարցն է կանոնեալ։
      
       Հարցումն։
       Զի՞նչ է օրհնութիւն հին քահանայիցն։
      
       Պատասխան։ Կապելոյ եւ արձակելոյ իշխանութիւն։ Որպէս ետ առաքելոցն, նոյնպէս եւ նոցա ի գիր նզովից զկապելն. եւ յօրհնութիւն ժողովրդեանն զարձակե այս էր օրհնութիւնն. «Օրհնեսցէ զքեզ Տէր» հայր։ «Երեւեցուսցէ զերեսս իւր» որդի։ «Եւ պահեսցէ ի խաղաղութիւն» հոգին սուրբ։
       Դարձեալ, օրհնութիւնն՝ Իսրայէլի ի հինն։
       Երեւումն՝ քրիստոնէիցս ի նորս։
       Խաղաղութիւնն ի միւսանգամ գալուստն։ Զայս հայցէ մարգարէն. «Աստուած մեր ողորմեա՛ մեզ եւ օրհնեա զմեզ. երեւեցո՛ զերեսս քո ի մեզ եւ ողորմեա մեզ»։ Եւ այժմ, օրհնեալք եղերուք ի շնորհաց սուրբ հոգւոյն ասեմք։
      
       Վասն Անդրանկաց Հարցումն։
       Զի՞նչ էր որ եհար զանդրանիկս եգիպտացւոց. եւ էառ զանդրանիկս Իսրայէլի. եւ զայն եւս փոխեաց եւ էառ զղեւտացիս։
      
       Պատասխան։ Անդրանկաց սատակումն Եգիպտոսի, նշանակէ զանկումն սատանայի յերկնից. եւ փոխանակ նոցա ընտրեալ եւ կոչեալ որդի անդրանիկ զԻսրայէլ. եւ զնոսա փոխարկեալ առնու զօծելոց դասս քրիստոնէից ի տեղի նոցա։
       Դարձեալ՝ զղջմամբ սատակի չար խորհուրդն. եւ ապա խոստովանիմք լեզուաւ. եւ զնոսա փոխեալ գործեմք զբարիս։ Զայս նշանակէ անդրանկաց փոխումն։
      
       Հարցումն։
       Տասն հարուածք էր Եգիպտոսի, վասն է՞ր միայն զանդրանկաց փոխարէնն խնդրէ։
      
       Պատասխան։ Նախ՝ զի զայլ հարուածոց փոխն կրեցին զչարչարանքն յԵգիպտոս. իսկ անդրանկացն մնաց։ Դարձեալ, զի ցուցանէ թէ արիւնքն խնդրին ի մարդկանէ. որպէս օրէնք եդ. «Անձն ընդ անձին. եւ անասուն ընդ անասնոյ»։
       Վասն Չուելոյն Հարցումն։
       Զի՞նչ ցուցանէր Գ օր յառաջ գնալ տապանակին դիտեալ զհանգիստ։
      
       Պատասխան։ Տապանակն է Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. եւ նախ ընծաց եղեւ մեզ ասելով. «Երթամ եւ պատաստեմ ձեզ տեղի»։
       Եւ նախ գ օրն, գ գոյացութիւն նորին. այսինքն Աստուածութիւնն հոգին՝ եւ մարմինն միաւորեալ մի։
       Երկրորդ, խաչն՝ եւ մահն՝ եւ յարութիւնն գ օրեայ։
       Երրորդ, Երրորդական լուսովն հաւատոյ հետեւիմք ի կեանս։
       Չորրորդ՝ գ օրն ի մեզ զղջմամբ եւ խոստովանութեամբ եւ փոխարինաւն հանգչիմք։
       Հինգերորդ՝ ի կեանս մեր՝ եւ յետ մահու՝ եւ յարութեանն հանգչիմք։
      
       Հարցումն։
       Զի՞նչ էր եօթն բանակ չուելն։ Նախ տապանակն, եւ այլքն զկնի։
      
       Պատասխան։ Զի յեկեղեցի Է դասք են քահանայութեան։ Մին՝ քահանայապետք եւ քահանայք. եւ վեց պաշտօնեայք։
       Դարձեալ՝ է դաս թուէ առաքեալն զհրեշտակսն յեփեսացւոց թղթին։ Զի աթոռք՝ քերովբէք՝ սերովբէք՝ հաւասարապատիւք են՝ մի համարի դասս. եւ վեցն զկնի նոցա։