Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զամենայն հրեշտակս բարի արար Աստուած, այլ ո՛չ ծայրագոյն բարիս. այլ միջակս. որ է ի մէջ անփոփոխ եւ փոփոխական բարւոյն. այնպէս՝ զի թէ դառնային եւ սիրէին զայն՝ որ ի վեր քան զինքեանս, ելանէին յորպիսութիւն շնորհաց եւ փառաց. որպէս այժմ են հրեշտակք բարիք։ Իսկ թէ դառնային ի ներքոյ ինքեանց առ փոփոխական բարին, անկանէին ի չար մեղացն եւ ի չար պատժոցն։ Որպէս այժմ դեւք եւ ի կատարածի։
       Վասն անկման դիւաց։
       Հարց։
       Ո՞րպէս անկան դեւքն։
       Պատասխան։ Անկումն դիւաց կրկին էր. այսինքն հոգեւոր եւ տեղական։ Հոգեւորն այն է՝ զի անկաւ անձ նիշխան կամօք ի բարւոյնն ի չարն, ի լուսոյն ի խաւարն, ի գիտութենէն յանգիտութիւն. յանմեղութենէն ի մեղս, յերանութենէն ի թշուառութիւն, ի սիրոյն յատելութիւն։ Զի յետ անկմանն եղեւ խստացեալ եւ անզեղջ ի չարն. կորացեալ ի ճշմարտութենէն. անկեալ ի բարւոյն. տկարացեալ ի զ օրութենէն. արտաքսեալ յԱստուածային խոկմանէն։ Նաեւ անբարիշտ կամք նորա՝ դարձեալ է յատելութիւն եւ ի նախանձ մարդոյն։ Զի ամենայն ջանիւ նկրտի ի կործանումն նորա բազմադիմի փորձութեամբ։ Եւ այնչափ կուրացեալ է՝ մինչ զի պատերազմի ընդ դէմ Աստուծոյ. թէպէտ գիտէ զայն լինիլ ինքեան ի չար. զի զոր ինչ չար գործ է անձնիշխան կամօքն, մեղանչէ մահու չափ։
       Հարց։ Վասն է՞ր է հակառակ մարդոյ։
       Պատասխան։ Վասն դ պատճառի այնպէս որսայ եւ խաբէ զմարդիկ։
       Նախ՝ զի հակառա՛կ է Աստուծոյ, եւ մարդն պատկեր է Աստուծոյ. յոժամ տկարանայ ի նախատիպն՝ ընդ պատ կերն հակառակի։
       Երկրորդ՝ զի կամի այնու զփառս եւ զպատիւ Աստուծոյ նուազել։
       Երրորդ՝ զի ի սիրոյն Աստուծոյ զրկեսցէ զմեզ. զի կարասցէ յաղթել։
       Չորրորդ՝ զի ընդ ինքեան ի տանջանս քարշեսցէ։ Զի ընդ իւր անկումն ի պատուոյ այնչափ չէ՛ տրտում, որքան ընդ մարդոյն փառաւորիլն։
       Հարց։ Զի՞նչ է տեղական անկումն նոցա։
       Պատասխան։ Ա՛րդ՝ տեղական անկումն դիւին եղեւ կամ ի դժոխս՝ կամ ի յօդս աղջամղջին որ է՛ միջին կայարան օդոյն։ Քանզի դեւք ո՛չ են ի վերին մասն օդոյն, զի մի խնդասցեն լուսովն. եւ ո՛չ ի ստորին մասն, զի մի՛ առաւել վնասեսցեն զմարդիկ։ Վասն զի ի դեւն երիս իրս նկատելի է. այսինքն բնութիւն՝ գործն՝ եւ մեղքն։ Ա՛րդ՝ բնութեան նոցա պատշաճի բարձրագոյն տեղիք որ է երկինքն յորում ստեղծան. զի թէ կացեալ էին կատարելոց էին անդ։ Եւ գործոյն որ ունէին կրթել զմարդիկ՝ յարմարի օդն որ է՛ մերձ առ մեզ փորձե լոյն զմեզ. այլ ո՛չ ի լոյս. զի մի ուրախասցին։
       Այլ մեղացն պատշաճի ստորին տեղիք որ է դժոխքն։ Զի ի կատարածի աշխարհի յորժամ դադարի գործ դիւացն՝ ամենեքեան միահաղոյն փակեսցին ի դժոխս։
       Հարց։ Կանխագէտ եղե՞ւ անկման իւրոյ՝ թէ ոչ։
       Պատասխան։ Ո՛չ երբէք։
       Հարց։ Ո՞րքան եկաց յերկինս։
       Պատասխան։ Ո՛չ մի ժամանակս կատարեալ։ Քանզի «Ի ճշմարտութեան ո՛չ եկաց » ասէ Տէրն. այլ վաղվաղակի իբրեւ ստեղծաւ՝ անկաւ եւ ո՛չ յամեաց. եւ ո՛չ ի յաւիտենական քաղցրութենէն ճաշակեաց։ Վասն որոյ ո՛չ երանեցաւ եւ ո՛չ մնաց ի բարութեան։ Այլ առ ժամայն հպարտութեամբն ուռուցաւ եւ ի ճշմարտութենէ լուսոյն դարձոյց զանձն իւր եւ խաւարեցաւ։
       Հարց։ Վասն է՞ր այժմ լուսով կերպարանին։
       Պատասխան։ Զի զոր ինչ բնութեամբ ունէին դեւք՝ եթող ի նոսա Աստուած յետ յանցմանն. եւ զոր ինչ երանութեամբ ստանալոց էին՝ զրկեցան։
       Ուստի բն ութիւն նոցա էր անմարմին եւ լոյս եւ անմահ՝ եւ մնաց ի նոյն։ Անմարմին՝ զի յատկասցի։ Եւ լոյս՝ զի պատրեսցէ։ Եւ անմահ՝ զի տանջեսցի միշտ։
       Եւ թէպէտ լոյս կերպարանի այժմ, բայց չտեսնու զլոյս իւր. որպէս եւ ո՛չ մեք զմեր հոգւոյս։