Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ադամ երկիր։
       Սէթ ջրարբ. կամ մոռացումն չարի։
       Ենովս մարդ ընտրեալ։
       Կայնան ստացուած ընտրեալ՝ օրհնեալ Աստուած։
       Յարեդ վերհայեցումն Աստուծոյ։
       Ենովք շնորհ։
       Մաթուսաղա առաքումն։
       Ղամեք տառապանք։
       Նոյ հանգիստ։
       Սեմ կատարեալ։
       Յաբեթ գեղեցկութիւն։
       Քամ իշխեցօղ։
       Քանան դառնացօղ։
       Անուանք Կանանց Նահապետացն։
       Ադամայն Եւա՛։
       Սեթայն Ազերա՛։
       Ենովսայն Նուենա՛։
       Կայնանայն Մաղաղեդա՛։
       Մաղաղիէլին Դինա՛։
       Յարեդին Բառաքա՛։
       Ենովքայն Յադներա՛։
       Մաթուսաղային յեդնա՛։
       Ղամեքայն Բեդհա՛։
       Նոյին Զարա՛։
       Սեմայն Գեզեկ Ալիփաթա՛։
       Արփաքսաթայն Ռաբուիա՛։
       Սաղային Սուքա՛։
       Եբերայն Զուրա՛։
       Փաղեկայն Զուբնա՛։
       Ռագաւայն Սուրա՛։
       Սերուքայն Մելքա՛։
       Նաքովրայն Յեսքա՛։
       Թարային Յեդնա՛։
       Աբրահամուն Սառա՛։
       Իսահակայն Ռեբեկա՛։
       Յակոբայն Ռաքէլ եւ Լիա՛։
       Անուանք դ Կանանցն։
       Իսկ դ կանայքն որք խառնեցան յօրհնութեան ազգն Իսրայէլի, Թամար՝ ործնաւ զՓարէս ի Յուդայէ։ Ռահաբ՝ որ ծնաւ զԲոյոս ի Սաղմանայ։ Հռութ՝ որ ծնաւ զՈվբէթ ի Բոյոսայ։
       Բերսաբէ՝ որ ծնաւ զՍողոմոն ի Դաւթայ։