Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն է՞ր ոչ ամաչէին Ադամ եւ կինն։
       Պատասխան։ Նախ՝ վասն պարզամտութեանն. զի որպէս տղայք ո՛չ ամաչեն անծածուկ ունելով զմասունս. նոյնպէս եւ նոքա։
       Երկրորդ՝ վասն անմեղութեանն. զի ամօթն յետ մեղացն է։
       Երրորդ՝ զի չէին առեալ զպատուէրս որ ծնան էր զերկիւղ եւ զգուրութիւն. որ ի պակասումն զգուշութեան ամօթն է։
       Չորրորդ՝ զի ընդ ծառս դրախտին եւ յանթառամ ծաղիկսն եւ ի բազմապատիկ պտուղսն պշուցեալ էին, ո՛չ զերկնչիլն գիտէին եւ ո՛չ զամաչելն։
       Հինգերորդ՝ զի մտօք յԱստուածային խոկումն էին վերացեալ, եւ զգայարանօ ք ընդ գործս հրաշիցն. եւ ո՛չ էին պարապեալ քննութեան անձին. զի «Աչք իմաստնոյն ի գլուխ իւր»։
       Վեցերորդ՝ զի թէպէտ ի ձեռագործ հանդերձից մերկ էին, սակայն ի լուսոյ շնորհաց զարդարեալ էին։