Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է որ յերկրորդ օրն դարձեալ գան ի գերեզմանն։
       Պատասխան։
       Ասեմք թէ՝ մարգարէն ուսուցանէ մեզ զչափ սըգոյ մինչ յերեկոյն, եեւ յառաւօտուն ուրախանալ. «ընդ երեկոյս հանգիցեն լալիք. առաւօտու եղիցի ուրախութիւն»։
       Եւ որպէս իւղաբեր կանայքն նախ եկին ի գերեզմանն եւ տեսին յարուցեալ զՔրիստոս, եւ ապա առաքեալքն։ Նոյնպէս յերկրորդ օրն պարտ է կանանց նախ ի գերեզանն, եւ ապա արանց. եւ հոգեւոր տեսութեամբ ուրախանալ։
       Դարձեալ՝ երէկ վասն մեռելոյն կսկծոյ կոծ մեծ արարաք. եւ այն դժուարութիւն էր աստուծոյ. վասնորոյ այսօր թեթեւացեալ գամք ի գերեզմանն եւ գոհանամք զԱստուծոյ։
       Դարձեալ՝ որպէս զսերմանիս թաղեալ յերկրի՝ դարձեալ ջրով ոռոգանեմք նոյնպէս զբանական սերմս զայս երէկ թաղեցաք ի հող, այսօր հոգեւոր ջրով դարձեալ ոռոգանեմք, զի բուսցի ի գարնանաշարժ յարութեանն։
       Դարձեալ որպէս բժիշկք դեղ տան հիւանդաց՝ եւ ի միւս օրն դարձեալ հարցանեն։ Նոյնպէս եւ մեք ըզհոգեւոր դեղն կենաց յերեկեան աւուրն մատուցաք մեռելոյն. եւ դարձեալ այսօր հարցանեմք զորպիսութիւնն։
       Դարձեալ, յերեկեան օրն էր ի խորհուրդ թաղման. եւ այս առաւօտս է ի խորհուրդ յարութեան յառաւօտն վերջին։
       Զի արեգական ծագելն զծնանիլն մեր նշանակէ. եւ մուտն զգերեզմանն։ իսկ այս առաւօտ զյարութիւնն հասարակաց։
       Դարձեալ՝ կրկին է կեանք. այսինքն ժամանակեայս եւ հանդերձեալն. եւ յերկոքինս սխալեցաք մեք. վասն որոյ կրկին գամք եւ թողութիւն խնդրեմք։
       Դարձեալ՝ եւ կրկին է մահ. որ է հոգւոյ եւ մարմնոյ. զի մեղօք մեռանի հոգին ի դժոխս. որպէս եւ մարմինն. վասն որոյ կրկին անգամ աղօթեմք։
       Դարձեալ՝ ամենայն մեղաց պատիժ գոյ։ եւ ա՛յլ է մեղքն եւ ա՛յլ է պատիժն որ հետեւի մեղացն. զի մեղքն առնելն է, եւ պատիժն կրելն։ յերեկեան օրն վասն մեղաց խնդրեցաք. այսօր վասն պատժոց։
       Դարձեալ՝ գիտութեամբ եւ կամօք գործեցաք զմեղս։ այլ եւ մեղօքն կապի մարդ յերինս եւ յերկրի. վասն որոյ կրկին անգամ ի կրկին մեղաց եւ ի կրկին կապանաց արձակումն խնդրեմք։
       Դարձեալ՝ կրկին է օր մարդոյ թէպէտ յերկար ապրեսցի. այսինքն մին օր ծննդեանն, եւ մին օր մահուան։ Ի մին օրն մտանեմք յաշխարհ, եւ ի մին օրն ելանեմք աշխարհէ։ Զի կենցաղս այս որպէս երկդռնի քաղաք է. ի մինն մտանեմք եւ ի միւսն ելանեմք վասն այսոցիկ պատճառի կրկին գամք ի գերեզմանս։