Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է. «Առաւել օրհնութիւն քո քան զմշտնջենաւոր լերանց եւ բլրոց յաւիտենից»։
      
       Պատասխան։ Նախ՝ լերինք եւ բլուրք մշտնջենաւոր» ք կոչին հրեշտակացն դասք բարձրացեալք յերկինս եւ անշարժութեամբ սերտեալք. վասն նոցա ասէ. «Լուսատու ես դու սքանչելապէս լերանցն յաւիտենից». եւ նոքա ի կամս Աստուծոյ անմահապէս օրհնեցան։
       Երկրորդ՝ նահապետք եւ մարգարէք կոչին լերինք եւ բլուրք մշտնջենաւոր վարուք եւ անշարժ Աստուածպաշտութեամբ։
       Երրորդ՝ ի յառնելն զարարածս լերամբք եւ բլրօք. զի լերինք եւ բլուրք, հիմունք եւ բրգունք են աշխարհի. վասն որոյ անշարժապէս. ըստ այնմ. «Ազգ գայ եւ ազգ գնայ եւ երկիր յաւիտեան կայ»։
       Չորրորդ՝ օրհնեաց զնախաստեղծքն ի լերինն Ադինայ եւ ասէ. «Աճեցէք եւ բազմացարուք եւ լցէք զերկիր»։
       Հինգերորդ՝ ի լերինն Մասեայ յորժամ ել Նոյ ի տապանէն՝ օրհնեաց Աստուած զնա եւ զորդիսն նորա ասէ գիրն. եւ հայր եւ սերմ արար մարդկան ազգի։
       Վեցերորդ՝ օրհնեաց զԱբրահամ ի լերինն ամուրհացւոց ի պատարագիլն Իսահակայ եւ ասէ. «Այո օրհնելով օրհնեցից զքեզ եւ զզաւակս քո իբրեւ զաստեղս երկնից»։
       Եօթներորդ՝ ի մարդեղութեան իւրում նստաւ ի լերինն ձիթենեաց եւ զերանութիւնն աւետարանեաց։
       Ութերորդ՝ ի լեառն Թաբօր յայտնեաց զփառս Աստուածութեան իւրոյ եւ օրհնեաց։
       Իններորդ՝ ի ձիթենեաց լեառն զգիշերն ագանելով եւ աղօթելով օրհնեաց։
       Տասներորդ՝ ի փորձութեան լեառն զպատճառն ամենայն անիծից կործանեար. եւ զառաջին անէծս յօրհնութիւն փոխեաց։ Եւ այսպէս օրհնութիւն սոցա ընդ տեղւոյն իւրեանց կայ եւ մնայ մշտնջենաւոր յիշատակութեամբ։
       Եւ բաց յայսցանէ եւ արտաքոյ սոցա, Լեառն պարարտ կոչի սուրբ Երրորդութիւնն ի մարգարէն։ Իսկ լեառն հողեղէն բնութեանս մերում, կամաւ հօր վկայելով ի վերայ նորա՝ եւ հաճութեամբ նորա՝ եւ հաճութեամբ սուրբ հոգւոյն աղաւնակերպ իջմամբ, եւ անքակտելի միացեալ բանիւն եղեւ լեառն մածեալ մշտնջենաւոր եւ անեզր յաւիտենի բարձրացեալ օրհնութեամբ եւ առաւելեալ։ «Զի նմա կրկնի ամենայն ծունր երկնաւորաց եւ երկրաւորաց. եւ ամենայն լեզու խոստովանի զնա Տէր Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ հօր»։
       Այս է առաւել օրհնութիւն քան զհրեշտակաց եւ մարդկան։