Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ո՞րպիսի հասակաւ յառնեն եւ յո՞ր թիւ։
       Պատասխան։ Վարդապետք ասեն թէ՝ ամենեքեան կատարեալ հասակաւ յառնեն եւ մի թուով երեսնամեայ։ Եւ այս է պատճառն. զի Աստւոած ի սկզբան զբնութիւն ադամայ անթերի ստեղծ. նոյնպէս ի վերջին օրն անթերի պիտի նորոգէ։ Իսկ մանկութիւն թերի է զի ոչ եհաս ի կատարումն. եւ ծերութիւն պակասութիւն ունի զի անցեալ է զկատարելութեամբն։ Եւ ի մէջ մանկութեան եւ ծերութեան երիտասարդութիւն է թիւ կատարեալ. եւ յայս թիւս ստեղծաւ Ադամ որ է երեսնամեայ։
       Դարձեալ՝ երկրորդն Ադամ յայս թիւս յարեաւ ի մեռելոց. վասն որոյեւ մեք ամենեքեան յայնմ թուի յառնեմք։ Որպէս ասէ յեբեսացւոցն «մինչեւ հասցուք ամենեքեան յայր կատարեալ ի չափ հասակի կատարմանն Քրիստոսի»։ Եւ այսպէս համահասակ թուով ժամանակի եւ կատարելութեամվբն լինին։
       Այլ համահասակ քանակաւ ո՛չ. զի աստ ոմն լինի եւ ոմն փոքր ի ջերմութենէնոր անհաւասար էի նոսա. նոյնպէս եւ անդ։ Այլ որ առաւել մեծն է եւ հսկայանդամ, եւ կարի փոքր եւ փանաքի, յերեսնամեայ հասակն իւրեանց չափաւորին։ Եւ մեծ եւ փոքր ի յարութեանն եռակի ասի։ Նախ վասն փառացն. «որպէս աստղ քան զաստղ առաւել է փառօք» ասէ առաքեալն։ Երկրորդ վասն մեծացն գործոց. որպէս ասէ տեսիլն՝ «տեսի անդ զմեռեալս մեծամեծք եւ փոքունք»։ Երրորդ՝ քանակաւ հասակին. զի իւրաքանչիւր ոք յիւրն երեսնամեայ յարիցէ. որպէս հարիւր ամեան անցեալ եւ քառասնօրեայ մեռեալ. որ լինելոց էր երեսնամեայ, ի նոյն հասակն յառնեն։ Ըստ որում ասէ Յոբ «անդ մեծամեծք եւ փոքունք են»։