Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Եւ է առաջին պատարագ՝ ողջակէզն. սպանանել՝ է զենուլն. եւ մորթելն՝ քերթելն է։ Եւ յօշելն զանդամս բաժան մասն ընդ ցեղիցն. եւ զոտս եւ զփորն լուանալն. եւ ողջակիզել ի վերայ պղնձի սեղանոյն։
       Երկրորդ՝ վասն անգիտութեան եւ ակամայիցն զուարակ մի քահանային. եւ զուարակ մի՝ բոլոր ժողովրդեանն ի տօնի քաւութեանն։
       Իբր թէ հաւասար ծանր է մեղք քահանայապետին եւ բոլոր ժողովրդեանն. «Զի որում շատ տուաւ՝ շատ խնդրեսցի»։ Նոյնպէս եւ արդարութիւնն հաւասար է։ Զի ի գլխոյն է կենդանութիւն եւ մահ։ Եւ յայսմանէ՝ հանեն մասն զերիկամունս եւ զլերդափոյթն եւ զբովանդակ ճարպն ի հոտ անուշից Տեառն։
       Եւ զայլն բովանդակ մորթով եւ փորոտիւք եւ գլխով հանեն ի մոխրակոյտն եւ այրեն անդ։
       Որ նշանակէ զՔրիստոս արտաքոյ դրանն չարչարեալ։
       Երրորդ՝ վասն անգիտութեան եւ ակամայի իշխանին եւ իւրաքանչիւր անձին նոխազ յայծից եւ ալոջ ի քաւութիւն նոցա։
       Չորրորդ՝ վասն փրկութեան ի հիւանդութենէ կամ ի պատերազմէ փրկեալք, մատուսցեն ասէ պատարագ եւ նուէրս ընծայեսցեն ի սեղանն ի հոտ անուշից։ Եւ աջերին քահանային, եւ երբուծն քահանայապետին. եւ զայլն կերիցեն քահանայքն։
       Հինգերորդ՝ վասն մեղաց պատարագ, ի մեռելոտի կամ ի պիղծ ինչ մերձեցեալ. ոչխարով եւ թռչնով եւ նաշհով առանց իւղոյ եւ խնկոյ քաւէին։
       Վեցերորդ՝ վասն յանցանաց ի նուէրս սրբութեանցն, եւ կամ յօրէնս Աստուծոյ, եւ կամ յընկերս վնասու. խոյ պատարագ դնել ծ սկեղ. եւ զգլուխն ե երորդ մասամբն ի յետ դարձուցանել որ է տուգանք ե զգայարանաց որ մոռացաւ եւ ո՛չ զգաց զօրէնս Աստուծոյ։ Մեղք կամաւորն է. եւ յանցանք ակամայն։
       Եօթներորդ՝ զոհ պատարագն որ ի նաշհոյ եւ յիւղոյ որպէս ասացաւ ի վերոյ։
       Ութերորդ՝ վասն գոհութեան. հեռաւորն եկեալ կամ բարւոյ յաջողեալ։ Որ իսկապէս մեզ վայելէ Քրիստոս եկեալ եւ դժոխք աւերեալ եւ արքայութիւնն բացեալ։
       Իններորդ՝ պատարագ ուխտի. որ ո՛չ վասն երախտեաց ինչ, այլ իւր կամաւ ուխտեալ. որ յերկրորդ օրն եւս ուտէին զմիսն։
       Տասներորդ՝ խոյն կատարման քահանայից եւ պանն։ Եւ ի սմանէ առցեն ասէ զհաս իրաւանցն. եւ զմնացեալն եփեսցեն ի սուրբ տեղւոջ եւ կերիցեն քահանայքն զեօթն օր։ Եւ զոհ նաշհոյ՝ յառաւօտն եւ յերեկոյն։
       Մետասաներորդ՝ բոլորապտուղ. որ է հանապազորդ գառն խորովեալ յռաւօտն եւ յերիկոյն մին հացով եւ դ մասն դորակի գինով։ Այս ի վերայ երեսաց սեղանոյն ի սրբութիւնն։ Եւ այլ բաժան հաց ի վերայ առաջաւոր սեղանոյն զզ հաց զոր սրբութեան հաց կոչէին շաբաթէ ի շաբաթ եդեալ։
       Երկուտասաներորդ՝ ոչխար տարեւոր մեծի զատկին յելսն Եգիպտոսի, խորովեալ հրով. եւ բաղարջ ընդ եղեգի կերեալ։ Սոքա բաժան ազգ նուէրք գլխաւոր պատարագ կարգեալ ի մեծէն Մովսիսէ։
       Եւ բաց յայսցանէ մասնաւորք այս են։ Մուրկ. Երախայրին. Հանապազորդ քահանայիցն գրիւ մի զանգեալ. կէս յառաւօտն եւ կէս յերիկոյն։ Ծնեալ կանանց տատրակ եւ աղաւնի։ Բորոտից սրբիլն բ հաւ. զմինն զենուլ եւ զմինն յարիւն թաթաւել եւ թողուլ. եւ գառն եւ տատրակ եւ աղաւնի։ Վասն սերմնակաթին սրբութեան բ հաւ։ Նոյն եւ Տեառն տեսին։ Այլ եւ ալիւր գարեղէն զոհ յիշատակի փորձութեան կանանց։ Այլ եւ զոհ ուխտաւորաց զմազ հերացն այրել։ Այլ եւ ի տօնի քաւութեանն զուարակ մի եւ բ նոխազ վիճակով. մին Տեառն եւ միւսն արձակման յաննապատ։ Այլ եւ յիսներեկին է է գառինս. եւ նոր մտիցն կրկին հաց եւս։
       Այլ եւ երկդրամեանն անդրանկաց ե սիկղ։ Եւ գինք անձանց ուխտաւորացն։ Արանց ծ եւ կանանց լ երկդրամեան։ Այլ եւ նուէրք սրբութեանն տունս, անդաստանս պտղաբերս, անասունս, եւ այլ մասնաւոր նուէրք։
       Այլ եւ նուէրք բաժան իշխանացն սայլս եւ եղինս։ Բաց յայսցանէ բճծբ գլուխ ոսկի տուփ խնկով։ Կոնք արծաթի որ է բ ունկի անգանակ։ Եւ տաշտն թաս։
       Եւ խը քաղաք ապաստանից տալ քահանայիցն։ Այնոքիկ գլխաւորք։ Եւ այսոքիկ մասնաւոր նուէրք բովանդակք զոր հրամայեաց Մովսէս։