Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Եւ այս են բաժան ակունք եւ անուանքն գրեալ։ Զմրուխտ. կանաչ է եւ դեղնագոյն. գտանի ի Փիսոնն գետ։ Ղեւի է եւ Յոհաննէս։
       Սարդիոն. շիկագոյն արիւնատեսիլ. գտանի ի Բաբիլօն. եւ թափանց է եւ դեղ առողջութեան։
       Ռուբէն է եւ Փիլիպպոս. Տպազիոն. կարմիր է. եւ գտանի ի Տոպազէ քաղաք ի հնդիկս։
       Շմաւոն է եւ Մատթէոս։ Կարեկահան՝ որ կայծ կոչի. հրագոյն է. գտանի յԱփրիկէ. ի գիշերի որպէս հուր վառի։
       Յուդա է եւ Մատաթիա. Շափիղայ՝ ծիրանագոյն է. եւ գտանի ի Հնդիկս։
       Դան է եւ Պօղոս. Յասպիս՝ նման է զըմրխտի դեղնագոյն. գտանի յեզեր Թ որքոմէտոս գետոյ յեզր Կասբից ծովու։
       Նեփթաղիմ է եւ Պետրոս. Գոճազմ. կապոյտ է. եւ գտանի ի մեծն Սկիւթ։ Ասեր է եւ Անդրէաս։
       Սուտակ՝ որ է լիգրոնն. զոր ո՛չ գիտէ ոք զուստն. նման է կապուտակ աւազոյ. ոմանք ասեն յամազունից բերաւ ի կանանց աշխարհէն։ Գադ է եւ Թադէոս։
       Ակատ. զակատն չգտաք իրք ասացեալ նմա. զոսկեկն է դրել. եւ ասէ ոսկէգոյն զնա. եւ գտանի ի քաղդէացիս։ Զաբողոն է եւ Բարդուղիմէոս։
       Յակինթ. կարմիր է. գտանի առ Բաբիլոնիւ. Իսաքար է եւ Շմաւոն։
       Եղունգն, խարտեաշ է, եւ գտանի ի Հնդիկս, Բենիամին է եւ Յակօբոս։
       Բիւրեղն, ծովագոյն յօդանման. գտանի ի Տորոս յանցս Եփրատ գետոյն։ Յովսէփ է եւ Թումա։ Եւ այսպէս մեկնեն զանուանս ԲԺան ականցն սուրբն Եպիփան եւ մեծն Անդրէաս ի գիրս տեսլեանն Յոհաննու։
       Եւ բաց յայսցանէ Բ ակն յանդիմանութեան զոր անդամանդեայ կոչէին, եւ էր ի պճղնաւոր զգեստին ի վերայ ուսոց քահանայապետին յորժամ մտանէր ի սուրբն սրբոց երիցս ի տարւոջն, ի տօնի զատկին եւ յիսներորդացն եւ ի քաւութեանն։
       Եւ զոր ինչ լինելոց էր ի տարին, ի նոյն կերպարանս փոխէին եւ ակունքն։ Այսպէս. զի թէ սեւանայր, մահ գուշակէր։
       Եւ թէ կարմրէր, արեան հեղումն։ Եւ թէ սպիտակէր, խաղաղութեան էր նշան։ Վասն որոյ եւ յաւուրս զաքարիայի հօրն Յովհաննու յորժամ յամեաց ի տաճարին եւ ել, ակն ունէր ժողովուրդն տեսանել զակնն եւ տեսին լուսափայլ սպիտակացեալ իբրեւ զձիւն. եւ լի եղեն խնդութեամբ. զի երկնաւոր արքայութեան նշոյլքն պայծառացուցին զակս։
       Վասն Իւղոյն եւ Խնկոյ Հարցումն։
       Զի՞նչ էր նիւթ խնկոցն։
      
       Պատասխան։
       Նիւթ անուշահոտ իւղոյն դ էր։ Ծաղիկ զըմռնեաց. նմանէ պոյտն ծաղկի. եւ Կինամոն. արմատ է խոտոյ ի տմորիս հայոց. եւ Խնկեղէգն. որ յարմատս ո՛չ ամենայն եղեգան լինի. եւ Հիրիկ. խէժ է ծառոց։ Եւ պտղի ձիթով որպէս զվարդ է ջուր եփեալ։ Եւ սովաւ օծէին զվարդէջուր եփեալ։ Եւ սովաւ օծէին զթագաւոր եւ զքահանայս։
       Նմանապէս եւ խունկ ծխելոյն Դ էր։ Ստաշխն. եւ Քաղբան. Եղունգն. եւ Կնդրուկ։ Խառնեալ եւ աղացեալ ի խորհուրդ չորից առաքինութեանց մերոց։