Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է ծիածանն որ կոչի աղեղն։
       Պատասխան։ Գէջ օդն գոգացեալ եւ դէմ եղեալ արեգականն՝ առնու զլոյսն ի նմանէ ըստ բոլորակ ձեւոյ նորա։
       Եւ զանազան գոյնքն է՛ չորից տարերցն որք են յօդդ։
       Սեւն հողոյն։ Կապուտն օդոյն։ Սպիտակ ջրոյն։ Դեղինն հրոյն։ Եւ խառնուա՛ծ է ի նոցանէ ծիրանի եւ կարմիր գոյնն։
       Եւ այն որ կրկի ն լինի, ներքին պայծառն է տիպ յարեգակնէն. եւ վերին նուազն զտիպ ներքնոյն է ընկալեալ։ Եւ թէ յառաւօտուն իջանէ մինչ ի կէս օրն, արեւելեան կոչի։ Եւ անտի մինչեւ յերեկոյն , արեւմտեան։
       Հարց։ Զի՞նչ է բակն որ զլուսնիւ եւ զարեգակամբն։
       Պատասխան։ Մնացեալ ամպէ՛ շուրջ զաս տեղօքն. որ քաշէ յինքն զսպիտակ լոյս մոլորակացն եւ լուսաւորի։ Զայս Արիստոտէլ նշան պարզութեան ասէ։
       Իսկ այլք ասեն, թէ ի պարզոյ լինի, նշա՛ն է խոնաւի. եւ թէ ի խոնաւ՝ նշան է պարզի։
       Հարցումն։ Զի՞նչ է գիսաւոր աստղն։
       Պատասխան։ Ո՛չ է աստղ. այլ գոլորշի վառեալ ի տար րական հրոյն յորժամ մերձի ի նա՛։
       Եւ տեւէ որքան է նիւթ գոլորշոյն. եւ լուսեղէն բա՛շս արձակէ առ ի ցուցանել թէ ո՛չ է ի բնական աստեղաց։ Այլ է նշան փոխելոյ թագաւորաց. պատերազմի. եւ սովոյ. կամ այլ ինչ խռովութեան երկրի։
       Հարց։ Զի՞նչ է թռիչ աստեղն։
       Պատասխան։ Նոյն եւ սա՛ գոլորշի՛ է վերացեալ հողմոց. եւ մերձեցեալ ի հուռն՝ վառի՛ ի նմանէ. եւ բռնութեամբ հողմոյն վարեալ երեւի իբրեւ զթռիչ աստղ եւ փութով շիջանի։
       Հարց։ Լոյսն ուստի՞ իջանէ յերկիր։
       Պատասխան։ Յարփոյն երկնային իջանէ առ մեզ. ի ցոյցս ակներեւ երկնային փառացն։ Եւ ոմ անք ասեն՝ ի տարրական հրոյն բաժանի կիզումն. եւ լոյսն միայն իջանէ. ըստ այնմ. «Ձայն Տեառն հատանէ՛ զբոց ի հրոյ»։
       Յաղագս Փայլական, Որոտման, եւ Կայծակի Հարցումն։
       Զի՞նչ է փայլակն։
       Պատասխան։ Փայլակն լինի ի շիջեալ հրոյն՝ ջրով ամպոյն եւ հողմով որ ի մէջն է, վերս տին արծարծի եւ արտաքս բացափայլ է։
       Հարց։ Զի՞նչ է որոտն։
       Պատասխան։ Գոլորշիք վերացեալ յերկրէ գէջ եւ յոր խառնեալ
       Իսկ գէջն լինի ամպ. եւ չորն ի մէջ ամպոյն նեղեալ պատառելով զծալմունս ամպոյն՝ լինի որոտ եւ փայլատակունք եւս։ Զոր օրինակ՝ եթէ ոք պատառէ զկտաւ ե ւ թափի փոշին։ Եւ զի նախ որո՛տն է եւ ապա փայլակն։
       Այլ ձայնն յա՛մր հասանէ ի լսելիս քան զփայլակն. վասն որոյ յետոյ լսի։
       Հարց։ Զի՞նչ է շանթքն որ ի մէջ ամպոյն։
       Պատասխան։ Շանթքն լինի ի մէջ գոլորշեացն որ ի մէջ ամպոյն. եւ ջերմութեամբն չորացեալ. քանզի հուր է քարացեալ։ Եւ թանձր ծանրութեամբն ի վայր բերեալ՝ կոչի կայծակ. եւ լինի յամառնային եղանակս։ Եւ վասն առաւել եւ նուազ ջերմութեանն, է՛ որ ի դուրս պատառիլն շիջանի։ Եւ է՛ որ ի մէջ օդոյդ գայ եւ շիջանի։ Եւ է՛ որ յերկիր հասանէ եւ պատառի։ Եւ վասն առաւել եւ ազդու զօրութեա ն եւ ջերմութեանն՝ զգոյացութիւն կենդանեաց եւ մարդկան առ որս դիպի ապականէ՛. եւ պատահմունքն քանակ եւ որակ մնան։ Եւ բազումք տեսանեն զսուրն ի մէջ պատենիցն հալեալ, եւ պատեանքն անխանձ մնացեալ։ Այսպէս յԵգիպտոս հուրն որ ընդ կարկտին իջանէր, վասն ազդու զօրութեանն՝ զկ ենդանիսն սպանանէր, եւ մարմինքն ամբո՛ղջ մնային։
       Իսկ հուրս առ մեզ որ կապեալ է ի նիւթ՝ տկար ունի զայրելն. վասն որոյ նախ զքանակն եւ զորակն ապականէ, եւ ապա զգոյացութիւն իրին։
       Եւ դարձեալ՝ զի ի գոլորշեաց է բաղկացեալ՝ արտաքին մասն հովէ եւ գէջ, եւ ներքին ջերմ եւ չոր։ Վասն որոյ զարտաքինսն պահէ՛, եւ զներքինսն ապականէ։