Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն է՞ր առաջին գիրքն Մովսէ սի՝ Ծնունդ կոչի եւ Արարած։
       Պատասխան։ Նախ՝ զի առ ինչք են սոքա զծնօղն ցուցանէ. եւ արարածն զարարիչն։
       Երկրորդ՝ զի ծնունդ եմք կամացն Աստուծոյ, եւ արարածք բանին։
       Երրորդ՝ զի արարած լսելով՝ մի՛ կարծեսցես օտար ի նմանէ զեղեալքս, կոչէ՛ ծնունդ. եւ յորժամ ծնունդ լըւ իցես, մի՛ կարծեսցես յէութենէն Աստուծոյ զեղեալքս՝ ի վերայ բերէ արարած։
       Չորրորդ՝ զի ծնանիմք ի բարի կամացն Աստուծոյ յառաջ գիտութեամբ նորին. եւ ապա գոյանամք արդեամբ եւ գոյացութեամբ ըստ իւրաքանչիւր տեսակաց։
       Հինգերորդ՝ զի եւ Քրիստոս որ եղեւ երկրորդ կտակ եւ օրէ նք մեր, կոչի ծնունդ եւ արարած։
       Ծնունդ, զի ի բնութենէ հօր նախ քան զյաւիտեանս ծնեալ է։
       Եւ Արարած եղեւ. այսինքն ի մարդկային բնութիւնս խառնեալ եւ միաւորեալ։