Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Իսկ Է երորդքն Դանիէլի որ ասէ՝ «Է երորդ Է՝ եւ եօթներրորդ ԿԲ համառօտեսցի ժողովրդեանն։ Եւ յետ այնորիկ սպանցի օծեալն. եւ իրաւունք ո՛չ իցեն ի նմա. եւ քաղաք եւ սրբութիւն ապականեսցի»։
       Ա՛րդ՝ Է երորդ ԿԲ՝ այսինքն Է երորդ ԿԹ։ Որք են ամք ՆՁԳ։ եւ աստի թուեալ ի Դարեհէ որդւոյ վշտասպեայ, որ արձաձեաց զԶօրաբաբէլ։ Եւ յորոյ երկրորդդ ամին շինէ զտաճարն։ Եւ առաջնորդեն օծեալ քահանայքն յետ դարձին ՆՁԳ ամ. մինչեւ բարձման օծեալքն հրէից եւ ծնաւ ճշմարիտօծեալն Քրիստոս։ Արդ սկսեալ առ Դարեհիւ ի ԿԵ ոլոմպիադին՝ դադարեցին ի ՃՁԶ ոլոմպիադին առ հիւրկանոսիւ քահանայապետիւ, որ գերեցաւ ի Պարթեւաց։ Եւ յետ հիւրկանեայ ո՛չ եւս ի քահանայից ազգէն կացին օծեալքն առաջնորդք. այլ աննշան ոմանք ամսօրեայք եւ տարեւորք։ Եւ Հերովդէս այլազգի տիրէր. յորոյԼԲամին ծնաւ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։
       Իսկ աեյլ ոմանք թուեն զեօթներորդն Դանիէլի ի Դարեհի որդւոյ արշուրեայ առաջին ամէն. յորում զտեսիլն ետես մարգարէն. մինչեւ ի ծնունդն Քրիստոսի ամք ՆՁԳ։ Եւ յայնմ ժամանակի ասէ՝ սպանցի օծեալն, յորում քահանայքն եւ իրաւունք ո՛չիցեն. այսինքն թագաւոր եւ դատաւոր։ Եւ տարաձայնութիւն թուոցդ յայնմանէ լինի, որ ՁԳ ամաւ յառաջեաց բանն Աստուած ի մարդանալն քան զնշանակութիւնս մարգարէիցն։
      
       Հարցումն։
       Վասն է՞ր նախ դատաւորք եւ ապա թագաւորք եւ ապա քահանայք առաջնորդեցին մինչ ի Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։
       Պատասխան։ Այս է խորհուրդն։ զի Տէր մեր նախ երեւեցոյց զդատողութիւնն. ըստ որում «ի դատաստան եկի յաշխարհս»։ Եւ ապա թագաւոր ի թաբօր եւ յաւանակաւն։ Եւ ապա քահանայ ի վերնատունն եւ ի խաչին։ Որ եւ յերկրորդ գալուստն նախ դատեսցէ. եւ ապա թագաւորեսցէ անվախճան. ընդ որով քահանայագործութեամբ մաքրէ եւ լուսաւորէեւ կատարեալս առնէ միշտ անզրաւ յաւիտենիւ։
       Ըստ որում թէ՛ «եղիցին կատարեալք ի մի»։ Եւ նմա փառք եւ պատիւ յարակայ Ամէն։