Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է եփուտն եւ թերափն։
       Պատ. ։ Եփուտն հոմանուն է քանզի կոչի ուսանոց. եւ կոչի վիճակ։ Այն որ ուսանոց է, որպէս վակաս քահանային. եւ որպէս մայրն Սաուէլի արար։ Եւ այն որ վիճակն է՝ ծիրանեգոյն հանդերձ է. որ զսեղանհացին եւ զխնկոցն ծածկէիւն։ Եւ տեսութհիւն կամ փրկութիւն թարգմանի։ Իսկ թերափն է բոլորակ հանդերձ ծածկոյթ տապանակին։ Եւ զայ գործի հմայութեան առնէին. եւ քննութիւն թարգամանի։ Այլ եւ թերափն՝ իղձք ասէ. եւ թերափիմք՝ տօնահմայք։
       Հարցումն.
       Զի՞նչ էր մեղքն որդւոցն հեղեայ։
       Պատաս։
       Նախ՝ երեք ժանի մսահանաւ հանել զմիսն որ չէր օրէն։ Երկրորդ՝ զի խորովելոյ միս առնուին եւ յաղէին։ Երրորդ՝ զի յառաջ քան զճենճերիլն ուտէին. իբր յառաջ քան զամենայն զժամ պատարագին։ Չորրորդ՝զի ուտելով եւ ըմպելով անփոյթ առնեէին զուխտաւորս ի հեռուստ եկեալ քառասնօրեայ մանկամբ եւ այլ ուխտիւ. եւ յանձրեւ եւ յարեւ եւ ի ցուրտ վաստակէին։ Ետես զայս չափ մեղս առ Աստուած ասէ՝ հեղի։ Եւ վասն այսմ ի սուր անկան ծոյլ քահանայքն ոփնի եւ փենէհէզ. եւ ԼՌ ի դասուցան կան եւ տապանակն գերի առաւ։ Եւ զի հեղի ո՛չ խրատէր զնոսա սաստիւ եւ տանջանօք. վասն որոյ եւ ինքն պատժեցաւ եւ մեռաւ. եւ քահանայութիւն յազգ է նորա փոխեցաւ յաւուրս Սողոմոնի։