Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ուստի՞ լինին ամպք եւ անձրեւք։
       Պատասխան։ Երկու գոլորշիք վերանան յերկրէ։ Մինն չոր եւ ծխատեսակ. եւ միւսն խոնաւ ի գէճ բնութեանց վերացեալ։
       Եւ ի սմանէ լինին մառախուլ՝ եւ սառնամանեաց տեսակ. այլ եւ ամպք եւ ձիւնաբեր եւ կարկուտք։ Իսկ ի չորոյն՝ հողմունք եւ հնչմունք զանազանք. որոտք եւ փայլատակմունք. կայծ. եւ այլն որպէս ցուցաւ։
       Այլ ամպն լինի, յորժամ զօրութեամբ արեգականն ի վեր քարշին գոլորշիք ն ի ջուրց եւ ի գէջ տեղեաց։ Եւ վասն բարձր գիճութեանն՝ ի տես գայ. եւ սեղմացեալ ի վերայ միմեանց լինի ամպ։
       Եւ մէգն՝ այն է, որ մնաց յանձրեւահոս ամպոց. վասն այնորիկ մէգն նշանէ պարզոյ։
       Իսկ մառախուլն է մթագոյն գոլորշի անծննդական ջուրց. քան զօդ թանձր է, քան զամպ նօսր։ Սա՛ ոչ դառնայ ի ամպ կամ ի անձրեւ. այլ մղի ի վայր կոյս եւ մնայ մերձ երկրի։
       Իսկ ցօղ է գիճութիւն ի պարզոյ իջեալ. զոր աստեղք ի գիշերի քարշեն ի վեր. եւ ընդ ծագել առաւօտուն՝ յետ ի յերկիր անկեալ մանրամասն շիթ։ Եւ դարձեալ ի վեր քարշեալ ժողովին ի ծայրս խոտոց. եւ ծանրացեալ կախին իբրեւ զմարգարիտս։
       Իսկ Եղեամն է նոյն ցօղն թերասառոյց ի վերայ երկրի։
       Իսկ Անձրեւն է ջուր իջեալ ի թօթափմանէ ամպոց. թանձրացելոց ի խոնաւութեանց։
       Իսկ ձիւնն ծնանի ի ջերմացեալ ամպս ի մէջ երկուց ներհակ հողմոց։ Եւ գործեալ լինի փրփրատեսակ եւ սպիտակագոյն։ Եւ սառուցեալ ի ներհակ հողմոյն, համանգամայն ընդ փոխիլն ի ջուր։ Վասն այն մասնկունքն նորա ո՛չ խստանան. այլանգայտացեալ ի վա՛յր բերի եւ կոչի ձիւն։
       Իսկ Կարկուտն ծնանի ի յամենեւիմբ ջերմ ամպոյ, զօրութեամբ արեգականն ի վեր քարշեալ։
       Եւ ի հիւսիսոյ հ ողմոյն որ կոչի ապարքտիաս՝ լինի պաղուցեալ։ Եւ ըստ չափու թանձրութեանն պատառեալ բեկանի, եւ ի վայր բերմամբ գնդի ի ջերմութենէ օդոյն , եւ լինի կարկուտ։ Այսոքիկ ի գէջ գոլորշոյն լինին։