Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ա ) Ճառելի եւ անճառելի։ Եւ բնութիւնն Աստուծոյ անգիտելի։ Եւ թէ՝ անգիտութեամբ գիտելի Աստուած։ Եւ տգիտութիւնն է խաւար մտաց։
       Բ ) Զի՞նչ է հանգիստ մտաց։
       Գ ) Միութիւն եւ որոշումն։
       Դ ) Բաղդատութիւն բանին Աստուծոյ եւ մարդկութեանս։
       Ե ) Վասն է՞ր կոչեմք Երրորդութիւնն. եւ հայր. եւ Որդի. եւ Հոգի Սուրբ։
       Զ ) Մի. եւ միակ. եւ բազում։
       Է ) Սկիզբն եւ պատճառ։
       Ը ) Վասն էի. եւ ոչ էի. եւ նախագոյի. եւ էր. եւ է. եւ եղիցի։
       Թ ) Վասն յարացուցի. մ ի է. եւ բազում։
       Ժ ) Վասն անեղութեան. եւ եղելութեան։
       ԺԱ ) Անժամանա՛կ է Աստուած. եւ յաւիտեան. եւ հին աւուրց։
       ԺԲ ) Վասն յաւիտենից։
       ԺԳ ) Վասն կենաց. եւ զանազանութեան Աստուծոյ. եւ հրեշտակաց. եւ մարդկան. եւ կենդանեաց։
       ԺԴ ) Վասն տեսութեան Աստուծոյ. եւ հրեշտակաց. եւ մարդկան։ Եւ ամենահայեա՛ց է Աստուած։
       ԺԵ ) Զի՞նչ զանազանի եւ հաւասարի տեսութեանն Աստուծոյ. եւ հրեշտակաց. եւ մարդկան։
       ԺԶ ) Զանազանութիւն տեսութեան մտաց. եւ զգայութեանց։ Եւ բանականութեան սկիզբն եւ կատարումն։
       ԺԷ ) Վասն թէ բան ունի Աստուած։ Եվ վասն ճշմարտութե ան. եւ հաւատոյ։ Եւ զանազանութիւն բնական քննութեան եւ հաւատոյ։
       ԺԸ ) Քանի՞ է եղանակ Աստուածաբանութեան։
       ԺԹ ) Զանազանին բացբարձականքն. եւ ուրացականքն։
       Ի ) Արեգա՛կն կոչի Աստուած ի յատկութեամբ։
       ԻԱ ) Վասն զարմացմանն Աստուծոյ. եւ նախանձուն։
       ԻԲ ) Սէր եւ Սիրելի եւ Բարի է Աստուած։
       ԻԳ ) Լայն. երկայն. խոր. եւ բարձր ասի Աստուած։
       ԻԴ ) Ալֆա եւ օ։
       ԻԵ) Ոտք է մարմինն։
       Այսքան յաղագս Աստուածաբանութեան։