Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է ծայրագոյն միաւորութիւն բանին մարմնացելոյ։
      
       Պատասխանեմք։ Չորիւք եղանակօք է տեսանել .
       Նախ՝ զի սքանչելեօք է. որոյ սահմանն անգիտելի է, եւ ի վեր քան զբնութիւն։
       Երկրորդ՝ զի անեղի ընդ եղելոյ է միաւորութիւնն։
       Երրորդ՝ զի անփոփոխ է միաւորութիւնն։
       Չորրորդ՝ զի անբաժանելի է։